Transmutation News – January 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2022

 


Som en helig krets välkomnar vi tillsammans det Nya Året fyllt med de nya val som vi behöver göra.

Livet känns  just nu overkligt för många av oss. Det känns inte som att tiden följer en lineär cykel. Men vi kan använda vissa tidsmarkeringar för att hjälpa oss att få en grund och ge oss en känsla av att livet fortsätter framåt mitt i upplösningen och även i cykler av pånyttfödelse.

Flera människor känner sig lättade när det Nya Året välkomnas. För bara det att fira, hjälper oss att lämna vårt förgångna bakom oss och ger oss en känsla av någonting nytt att se fram emot, och vi blir inspirerade till att återvinna en känsla av hopp, även om många av oss har förlorat mycket under den här tidens omvälvningar, som leder till ett annorlunda livssätt vilket vi ännu inte kan föreställa oss.

Jag kan nästan kopiera varje kolumn av Transmutationsnyheterna som jag skrivit för att välkomna ett Nytt År. Jag gjorde faktiskt publikt vid en sammankomst att jag har skrivit denna kolumn i över 20 år och i grund och botten om du läser de tusentals sidorna jag skrivit, kommer du att märka att jag bara upprepar samma lektioner och praktiker. För sedan jag började skriva Transmutationsnyheterna har vår värld lidit av ett trauma efter det andra: sjukdom, uppdelande, krig och grymheter gentemot andra och naturen bortom våra vildaste fantasier.

Detta hände även i tidigare civilisationer, som var teknologiskt lika avancerade som vår.

Men det fanns också civilisationer som hade bemästrat esoteriska och psykiska krafter för att skapa heliga strukturer och magiska livssätt.

Men ändå var det något som förstörde dessa civilisationer. I mina kurser där vi gjorde resor till några av dessa civilisationer och frågade vad som förstörde dem, var svaret alltid detsamma – snålhet, ego, makt över, uppdelande.

Under åren som gått har jag skrivit om Anasazi, som jag tror växlade till en annan dimension eftersom de alla samtidigt försvann. När man studerar konstprodukter därifrån, verkar de alla ha försvunnit samtidigt under middagsmålet. Dessa vackra varelser levde i New Mexico, Colorado, Arizona och Utah 700-1200 efter Kristus. Jag erfor ur mina sedan 30 år shamanska resor att de överskred till en annan dimension och lever ett fridfullt liv.

Vi står ännu en gång inför ett val. Det har sedan flera år informerats teorier att jorden tidigare har utsatts för ett nukleärt krig.

Ska vi fortsätta att göra destruktiva livsval? Vi verkar ha olika meningar till detta tema. Men det finns så många spirituellt praktiserande, som alla ni som läser den här kolumnen och jobbar på att välja kärlek, ljus och fred, vänlighet och vördnad för allt i livsväven. Vi utför våra ceremonier tillsammans och fortsätter ta små steg ur mörkret in till ljuset.

Varje nyår är människor spända på att läsa förutsägelser om det kommande året. Antingen vill de få hopp och inspiration eller vill veta vad de behöver förbereda om tiderna skulle bli mer utmanande.

Varje år skriver jag att Isis rekommenderar att vi inte ska läsa förutsägelser utan lära oss att förbli i nuet. För nuet skapar framtiden. Och om du är alltför fokuserad på vad som  ska hända härnäst, så skapar du ingen ny dröm för Jorden.

Jag vill dela med mig några teman att fokusera på för det kommande året. Och dessa tema väcker på nytt vår spirituella styrka och passion för livet.

När vi går igenom själens mörka natt, är det bästa verktyget att bli vägledd av vårt spirituella ljus. Och som jag upprepar, enda vägen ur är igenom. Kraften av vår egen spirituella inre eld har den styrkan att hjälpa oss fortsätta gå så att vi omsider hittar vår väg in till ljuset.

Min mamma Lee Ingerman var min rollmodell för det som spirituell styrka kan leda till. Jag såg hur hon led alltigenom sitt liv, men hon lät aldrig sin spirituella eld släckas, och den fick henne att fortsätta röra sig framåt och leva till nästan 99.

När hon var 94 blev hon sjuk av en septisk infektion. En dag meddelade mig läkarna på sjukhuset, att hon inte skulle klara sig igenom natten. Så jag satt vid hennes sida hela natten. Mitt i natten när hon hallucinerade, sa jag till henne att det var okay att gå. Då satte hon sig rakt upp i sängen och strök med sina knytnävar över täcket och skrek högt ut: ”jag är inte beredd att lämna detta livet än!” Och det gjorde hon inte. Men strax efter hon kom ut från sjukhuset bröt hon en höft, men hennes spirituella styrka och hennes passion för livet hjälpte henne igenom även denna händelse.

Jag såg hur hennes spirituella styrka och passion för livet höll henne levande och hon levde ett gott liv tills 99. Hon älskade livet! När hon dog var hennes hjärna bättre än min. Jag kände alltid hur hon hade superkraft och hon levde på choklad, kakor och Coca Cola.

Vi kan inte förneka kraften av spirituella styrka och passion för livet och allt detta kommer att hjälpa till att bära oss vidare.

Vi måste hitta mod att gräva djupt inom oss i vårt inre landskap för att nå den spirituella elden och uppehålla den detta året, så att vårt ljus kan bära och ledsaga oss till ljuset vilka dimensioner av livet som anden än ger oss.

I min andra bok Welcome Home delade jag med mig om min mest kraftfulla fallstudie med Soul Retrieval, där jag arbetade med en ung kvinna som dog av HIV. Fallstudien är fascinerande men för omfattande för att återges här. Men jag vill meddela om budskapet som min hjälpande, som arbetar med mig för helande, gav.

På grund av min klients långa sjukdomshistoria sa min hjälpande att orsaken till hennes sjukdom var apati. Och att kuren skulle var passion för livet. Han meddelade att hennes lektion i detta livet var vad som händer när virus och bakterier har mer passion för livet än vad vi har. De frodas medan vi blir så sjuka.

Detta var ett kraftfullt budskap att dela med världen. För min hjälpande sa att om virus och bakterier har mer passion för livet än vad vi har, så frodas de.

När du tittar in i ögonen på andra, ser du då ljusets passion hos den generella globala befolkningen? Eller ser du tomheten i deras ögon? Jag ser inte brinnande passion för livet hos de flesta människorna i den moderna världen. Jag ser mängder av apati, tomhet och hopplöshet.

Hur ska vi kunna överleva i dessa tider vi nu är i utan andens eld och passion för livet? Detta är en fråga att undra över och komma upp med svar för att kunna förändra verkligheten du nu lever i och lyfta sig upp till att göra nya val som leder till hälsa på  livets alla nivåer.

Den här månaden vill jag leda en resa för att välkomna ett Nytt År i vilket vi kan göra nya val som förändrar vägen vi nu går.

För de av er som inte kan delta med oss på resan, kan göra detta arbete för er själva. Vad finns det för enkla saker du kan göra, som ger passion och mening tillbaka till ditt liv? Försäkra dig om att inte vara för storslagen med dina förslag, så att du till slut skjuter upp det hela, för att du inte skapade en överbryggning från där du nu befinner dig  till att fylla ditt liv med spirituell eld och passion.

Jag hoppas du vill lyssna till vad jag delar med mig och jag kommer att tala mer om fallstudien jag nämnde ovan.

För att lyssna till uppspelningen av detta tal på Shamans Are Gardeners of Energy, klicka på https://www.youtube.com/watch?v=VWwK9Gm0UyQ

Fullmånen är den 17 januari. Spirituellt helande sker faktiskt genom vår närvaro och när vårt energifält är fyllt med ljus, kärlek, spirituell eld och passion. Gör de förberedelser du behöver för din transfigurationspraktik denna månaden, så att dina ögon lyses upp i passion för livet och för din ande. Och bli stjärnornas, solens och månens ljus. Och låt det ljuset stråla ut på ett sätt som leder allt liv igenom mörkret vi just nu upplever.

Om du söker möjligheter att tjäna, är detta en bra praktik. Transformation är faktiskt lättare än de komplicerade sätt vi tenderar att se för att skapa djupa förändringar.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Jag önskar alla det bästa för det Nya Året. Och jag åkallar den här kretsens spirituella eld att assistera oss alla när vi ser fram emot de stora förändringarna och de lärdomar som detta Nya År kommer att ge! Jag önskar dig och din familj god hälsa och frid i dess tider av upplösning och återuppbyggnad.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2022 – Spanish

Novedades sobre Transmutación Enero 2022


Nos unimos como un círculo sagrado para dar la bienvenida a un Año Nuevo lleno de nuevas elecciones que todos debemos hacer.

La vida se siente tan surrealista para muchos de nosotros en este momento. El tiempo no parece seguir un ciclo lineal. Pero usamos ciertos marcadores de tiempo para ayudarnos a aterrizar, dándonos la sensación de que la vida sigue avanzando en medio de los ciclos de disolución y también de renacimiento.

Mucha gente se siente aliviada cuando se da la bienvenida a un Año Nuevo. El solo hecho de celebrar ese evento nos ayuda a dejar atrás algo de nuestro pasado y nos da una sensación de algo nuevo que esperar, y nos inspiramos para recuperar un sentido de esperanza a pesar de que muchos de nosotros hemos perdido tanto durante estos tiempos de tal conmoción que nos llevará a una forma de vida diferente que todavía no podemos imaginar.

Casi puedo copiar cada columna de las  Novedades sobre Transmutación que escribo para dar la bienvenida al Año Nuevo. De hecho, dije públicamente en una cumbre que he estado escribiendo esta columna durante más de 20 años y, básicamente, si lee las miles de páginas que escribí, notará que sigo repitiendo las mismas lecciones y prácticas. Porque desde que comencé a escribir las Novedades sobre Transmutación, nuestro mundo ha sufrido un trauma tras otro: enfermedad, división, guerra y atrocidades hacia los demás y la naturaleza que están más allá de nuestros sueños más salvajes.

Esto también sucedió en civilizaciones antiguas que eran tan avanzadas tecnológicamente como nosotros. Y luego estaban las civilizaciones que habían dominado los poderes esotéricos y psíquicos para crear estructuras sagradas extraordinarias y formas de vida mágicas.

Sin embargo, algo derribó a estas civilizaciones. En mis talleres donde viajamos a algunas de estas civilizaciones antiguas, y preguntamos qué las destruyó, la respuesta siempre fue la misma: codicia, ego, dominación, división.

A lo largo de los años, he escrito sobre los Anasazi que creo que pasaron a otra dimensión, ya que todos desaparecieron simultáneamente. Al mirar los artefactos de la tierra, parece que todos desaparecieron simultáneamente durante la cena. Estos hermosos seres vivieron entre 700 y 1200 d.C. en Nuevo México, Colorado, Arizona y Utah. De mis viajes de más de 30 años, ellos trascendieron a una dimensión diferente y están viviendo una vida pacífica.

Una vez más nos encontramos en un punto de elección. Hubo teorías que se compartieron hace muchos años de que la Tierra sufrió una guerra nuclear una vez.

¿Seguiremos tomando decisiones de vida destructivas? Parece que estamos divididos sobre este tema. Pero hay tantos practicantes espirituales, como todos los que leen esta columna, que están trabajando para elegir el amor, la luz, la paz, la bondad y el honor para todos en la red de la vida. Realizamos nuestras ceremonias juntos y seguimos dando pequeños pasos desde la oscuridad hacia la luz.

Cada año nuevo, la gente se emociona al leer sobre las predicciones del año. O están buscando algo de esperanza o inspiración o quieren saber para qué tendrán que prepararse si los tiempos se vuelven más desafiantes.

Cada año escribo que Isis recomienda que no leamos predicciones y que aprendamos a permanecer en el presente. Porque el presente crea el futuro. Y si está demasiado concentrado en lo que sucederá a continuación, no está creando un nuevo sueño para la Tierra.

Para mí, deseo compartir un par de temas para enfocarnos durante el año. Y estos temas están reavivando nuestra fuerza espiritual y pasión por la vida.

Cuando caminamos a través de la Noche Oscura del Alma, la mejor herramienta que tenemos es ser guiados por nuestra luz espiritual. Y como sigo compartiendo, la única salida es a través. El poder de nuestro fuego espiritual interior tiene la fuerza para mantenernos caminando para que eventualmente encontremos nuestro camino hacia la luz.

Mi madre Lee Ingerman fue mi modelo a seguir sobre lo que puede hacer la fuerza espiritual. La vi sufrir a lo largo de su vida, pero nunca dejó que su fuego espiritual se apagara, y eso la mantuvo en movimiento y viviendo hasta casi los 99 años.

Cuando tenía 94 años se enfermó de una infección séptica. Un día, los médicos del hospital me dijeron que no pasaría la noche. Así que me senté con ella toda la noche. En medio de la noche, cuando estaba alucinando, le dije que estaba bien que se fuera. Y se sentó tan erguida en la cama y con sus puños golpeando la cama gritó en voz alta “¡Todavía no estoy lista para dejar esta vida!” Y ella no lo hizo. Pero justo después de salir del hospital, se rompió una cadera y su fuerza espiritual y su pasión por la vida la ayudaron a superar este evento nuevamente.

Vi cómo su fuerza espiritual y su pasión por la vida la mantuvieron viva y viviendo una buena vida hasta los 99. ¡Amaba la vida! Cuando murió, su cerebro era mejor que el mío. Siempre sentí que tenía un superpoder ya que vivía de chocolate, galletas y Coca Cola.

No podemos negar el poder de la fuerza espiritual y la pasión por la vida y todo lo que nos ayudará a salir adelante.

Debemos encontrar el coraje para profundizar en nuestro propio paisaje interior y encontrar nuestro fuego espiritual y mantenerlo encendido este año para que su luz pueda llevarnos y guiarnos hacia la luz a cualquier dimensión de la vida a la que ese espíritu nos lleve.

En mi segundo libro, Bienvenido a casa, compartí el más poderoso caso de estudio de recuperación de alma sobre el trabajo con una mujer joven que se está muriendo de VIH. El estudio de caso es fascinante y demasiado largo para repetirlo aquí. Pero compartiré el mensaje de mi espíritu guardián que trabaja conmigo para sanar.

Debido al largo historial de muchas enfermedades de mi cliente, mi espíritu guardián dijo que la causa de su enfermedad era la apatía. Y que la cura era la pasión por la vida. Dijo que su lección en esta vida era  lo que ocurre cuando los virus y las bacterias tienen más pasión por la vida que nosotros. Prosperan mientras nos enfermamos tanto.

Este fue un mensaje poderoso para compartir con el mundo. Porque mi espíritu guardián dijo que si los virus y las bacterias tienen más pasión por  la vida que  la que nosotros tenemos, ¡prosperan!

Cuando mira a los ojos de los demás, ¿ve la luz de la pasión a través de la población general mundial? ¿O ve el vacío en sus ojos? No veo a la mayoría de las personas en el mundo moderno tener una pasión ardiente por la vida. Veo mucha apatía, vacíos y desesperanza.

¿Cómo sobrevivimos a los tiempos en que vivimos sin el fuego del espíritu y la pasión por la vida? Esta es una pregunta para reflexionar y encontrar algunas respuestas para que pueda cambiar la realidad en la que está viviendo en este momento y tomar nuevas decisiones que traerán salud en todos los niveles a su vida.

Este mes guiaré un viaje para dar la bienvenida a un Año Nuevo en el que podamos tomar nuevas decisiones que cambien el camino en el que estamos caminando ahora.

Para aquellos de ustedes que no pueden unirse a nosotros en el viaje, pueden hacer este trabajo por su cuenta. ¿Cuáles son las cosas sencillas que puede hacer que devolverán la pasión y el significado a su vida? Asegúrese de no ser demasiado grandioso con lo que se le ocurra o terminará postergando las cosas, ya que no creó un puente desde donde se encuentra ahora para crear una vida llena de fuego y pasión espiritual.

Espero que escuche lo que tengo para compartir y hablaré más sobre el caso de estudio que mencioné anteriormente.

Para escuchar la grabación de esta charla en  Los Chamanes son Jardineros de la Energía, haga clic en  https://www.youtube.com/watch?v=VWwK9Gm0UyQ 

El 17 de enero es la luna llena. La curación espiritual en realidad ocurre por nuestra presencia y cómo nuestro campo de energía se llena de luz, amor, fuego espiritual y pasión. Con su práctica de transfiguración de este mes, haga la preparación que necesite para que sus ojos se iluminen con la pasión de la vida y de su espíritu. Y conviértase en la luz de las estrellas, el sol o la luna. Y deje que esa luz irradie de una manera que guíe a toda  vida a través de la oscuridad que estamos experimentando en este momento. Si está buscando formas de estar en servicio, esta es una buena práctica. La transformación` es en realidad más fácil que las formas complicadas que tendemos a considerar para crear cambios profundos.

Si es un nuevo lector de las Novedades sobre Transmutación, lea Creando una Red Humana  de Luz en la página de inicio para obtener las instrucciones para nuestra ceremonia del a  luna llena.

Quiero desearles a todos lo mejor para el Año Nuevo. ¡Y llamo al fuego espiritual de este círculo para que nos ayude a todos a esperar los grandes cambios y enseñanzas que traerá este Año Nuevo! Les deseo a ustedes ya sus familias buena salud y paz durante estos tiempos de disolución y remembramiento.

Anuncios:

Debido al Covid y todas las incógnitas estoy esperando para hacer planes para cuando pueda impartir un taller físico. Continúe viendo los anuncios y, por supuesto, enviaré un correo electrónico si algo cambia.

He estado enseñando en Zoom desde 2015. Y simplemente no es una plataforma que me permita profundizar lo suficiente en mi trabajo. Así que sigo escribiendo un libro nuevo y viajando para ver cómo mi espíritu quiere seguir compartiendo el trabajo espiritual que puede llevarnos profundamente a una nueva dimensión de la vida.

Mientras tanto, tengo mi increíble lista de maestros que capacité y que están enseñando mucho sobre Zoom en persona. Por favor, eche un vistazo a los talleres que ofrecen tantos maestros brillantes en www.shamanicteachers.com. Y en este sitio, también verá a los practicantes que entrené de quienes puede recibir trabajo de sanación para fortalecer su fuerza espiritual.

Me encanta trabajar con Renee Baribeau y hacer nuestro podcast La Cueva de los chamanes – The Shamans Cave. Muchos de ustedes lo escuchan y dan muy buenos comentarios.

Pero tenga en cuenta que tengo un favor que pedir. You Tube nos dará a Renee y a mí más ayuda para hacer nuestro podcast si tenemos más suscriptores.

He estado escribiendo las Novedades sobre Transmutación durante más de 20 años y no me he perdido un mes. Tenemos alrededor de 13 traductores voluntarios que llevan las Novedades a personas que no hablan inglés.

Se dedica mucho trabajo a las Novedades sobre  Transmutación cada mes. No tienen idea de cuánto amor he vertido en cada columna y cuánto los amo a todos ustedes.

Si desea realizar un acto simple para apoyar mi trabajo, simplemente presione el botón de suscripción en ShamansTV.com. No recibirá ninguna comunicación de Renee o de mí a menos que se registre en nuestro programa de podcasts.

No será contactado de ninguna manera. Simplemente ahora es un suscriptor, lo que no significa nada a menos que vea el programa.

Si siente en su corazón que le gustaría agradecerme por mi trabajo, por favor presione el botón de suscripción en ShamansTV.com.

Los autores más vendidos, Marci Shimoff, Dra. Sue Morter y Lisa Garr están regalando un libro electrónico gratuito “Los 4 Errores Más grandes que le Impiden Vivir una Vida Milagrosa – The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life – durante muy poco tiempo para ayudarlo a comenzar el 2022 de la mejor y más milagrosa manera posible.

Este libro electrónico es una lectura obligada si desea saber cómo …

 • Liberar la vieja energía que lo mantiene estancado en el pasado.
 • Reemplazar los sentimientos de carencia o no merecimiento con un amor propio profundo y duradero.
 • Cambiar la mentalidad de autosabotaje de esperar siempre lo peor.
 • Identificar a las personas en su vida que podrían estar interfiriendo con su deseo de milagros.
 • Y mucho más

Si está listo para que 2022 sea el año en que reciba más milagros en CADA área de su vida, incluido el amor, la salud, el dinero, la felicidad, la pasión y el propósito, y el éxito, no pierda esta oportunidad de aprender de estas tres mujeres dinámicas que han inspirado y transformado las vidas de cientos de miles de personas en todo el mundo con sus enseñanzas

Haga click acá para recibir su ebook y entre a la Zona Milagrosa -Miracle Zone: https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

 

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Todos los derechos reservados.

Transmutation News – January 2022 – German

Transmutationsnachrichten Januar 2022 


Wir schließen uns zu einem heiligen Kreis zusammen und begrüßen ein neues Jahr, das mit neuen Entscheidungen gefüllt ist, die wir alle treffen müssen.

Das Leben fühlt sich für viele von uns im Moment sehr surreal an. Die Zeit scheint keinem linearen Zyklus zu folgen. Aber wir benutzen bestimmte Zeitmarkierungen, um uns zu erden, und die uns das Gefühl geben, dass das Leben inmitten von Auflösungs- und auch Wiedergeburtszyklen weitergeht.

Viele Menschen fühlen sich erleichtert, wenn ein neues Jahr begrüßt wird. Denn allein das Feiern dieses Ereignisses hilft uns, einen Teil unserer Vergangenheit hinter uns zu lassen und gibt uns das Gefühl, dass wir uns auf etwas Neues freuen können, und wir werden inspiriert, ein Gefühl der Hoffnung wiederzuerlangen, obwohl viele von uns in diesen Zeiten des Umbruchs so viel verloren haben, was zu einer anderen Lebensweise führen wird, die wir uns noch nicht ganz vorstellen können.

Ich kann fast jede Kolumne der Transmutation News kopieren, die ich zur Begrüßung eines neuen Jahres schreibe. Tatsächlich habe ich auf einem Gipfeltreffen öffentlich gesagt, dass ich diese Kolumne seit über 20 Jahren schreibe, und wenn Sie die Tausenden von Seiten lesen, die ich geschrieben habe, werden Sie feststellen, dass ich immer wieder dieselben Lektionen und Praktiken wiederhole. Denn seit ich begonnen habe, die Transmutationsnachrichten zu schreiben, hat unsere Welt ein Trauma nach dem anderen erlitten: Krankheit, Spaltung, Krieg und Grausamkeiten gegenüber anderen und der Natur, die unsere kühnsten Vorstellungen übersteigen.

Dies geschah auch in alten Zivilisationen, die technologisch so fortgeschritten waren wie wir. Und dann gab es Zivilisationen, die die esoterischen und übersinnlichen Kräfte beherrschten, um außergewöhnliche heilige Strukturen und magische Lebensformen zu schaffen.

Doch irgendetwas hat diese Zivilisationen zu Fall gebracht. In meinen Workshops, in denen wir zu einigen dieser alten Zivilisationen reisten und uns fragten, was sie zerstörte, war die Antwort immer dieselbe – Gier, Ego, Machtübernahme, Trennung.

Im Laufe der Jahre habe ich über die Anasazi geschrieben, von denen ich glaube, dass sie in eine andere Dimension wechselten, als sie alle gleichzeitig verschwanden. Wenn man sich die Artefakte des Landes ansieht, scheinen sie alle gleichzeitig während des Abendessens verschwunden zu sein. Diese wunderbaren Wesen lebten 700-1200 AD in New Mexico, Colorado, Arizona und Utah. In meinen Reisen in den vergangenen 30 Jahren sind sie in eine andere Dimension übergetreten und leben dort ein friedliches Leben.

Wir befinden uns wieder einmal an einem Punkt der Entscheidung. Es gab vor vielen Jahren Theorien, die besagten, dass die Erde einmal einen Atomkrieg erlitten hat.

Werden wir weiterhin zerstörerische Lebensentscheidungen treffen? Wir scheinen in dieser Frage gespalten zu sein. Aber es gibt so viele spirituell Praktizierende, wie Sie alle, die Sie diese Kolumne lesen, die daran arbeiten, Liebe, Licht, Frieden, Freundlichkeit und Ehre für alle im Netz des Lebens zu wählen. Wir führen unsere Zeremonien gemeinsam durch und machen immer wieder kleine Schritte aus der Dunkelheit ins Licht.

Jedes Jahr zu Neujahr sind die Menschen aufgeregt, wenn sie die Vorhersagen für das neue Jahr lesen. Entweder sind sie auf der Suche nach etwas Hoffnung oder Inspiration oder sie wollen wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen, wenn die Zeiten schwieriger werden.

Jedes Jahr schreibe ich, dass Isis uns empfiehlt, keine Vorhersagen zu lesen und zu lernen, in der Gegenwart zu bleiben. Denn die Gegenwart erschafft die Zukunft. Und wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, was als nächstes passieren wird, erschafft man keinen neuen Traum für die Erde.

Für mich selbst möchte ich ein paar Themen nennen, auf die ich mich im kommenden Jahr konzentrieren möchte. Und diese Themen sind die Wiederbelebung unserer spirituellen Kraft und Leidenschaft für das Leben.

Wenn wir durch die dunkle Nacht der Seele gehen, ist das größte Werkzeug, das wir haben, dass wir uns von unserem spirituellen Licht leiten lassen. Und wie ich immer wieder sage, ist der einzige Ausweg ein Durchgang. Die Kraft unseres inneren spirituellen Feuers hat die Stärke, uns auf unserem Weg zu halten, so dass wir schließlich unseren Weg ins Licht finden.

Meine Mutter Lee Ingerman war mein Vorbild dafür, was geistige Kraft bewirken kann. Ich habe sie ihr ganzes Leben lang leiden sehen, aber sie hat ihr geistiges Feuer nie erlöschen lassen, und das hat sie in Bewegung gehalten und sie fast 99 Jahre alt werden lassen.

Als sie 94 war, erkrankte sie an einer septischen Infektion. Eines Tages sagten mir die Ärzte im Krankenhaus, dass sie die Nacht nicht überleben würde. Also blieb ich die ganze Nacht bei ihr. Mitten in der Nacht, als sie halluzinierte, sagte ich ihr, dass es in Ordnung sei, wenn sie gehen würde. Sie setzte sich im Bett aufrecht hin, schlug mit den Fäusten auf das Bett und schrie laut: “Ich bin noch nicht bereit, dieses Leben zu verlassen!” Und das tat sie auch nicht. Aber gleich nachdem sie aus dem Krankenhaus kam, brach sie sich eine Hüfte, und ihre geistige Stärke und ihre Leidenschaft für das Leben begleiteten sie erneut durch dieses Ereignis.

Ich beobachtete, wie ihre geistige Stärke und ihre Leidenschaft für das Leben sie am Leben hielten und sie ein gutes Leben bis 99 führte. Sie liebte das Leben! Als sie starb, war ihr Gehirn besser als meines. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie Superkräfte hatte, denn sie lebte von Schokolade, Keksen und Coca Cola.

Wir können die Kraft der geistigen Stärke und die Leidenschaft für das Leben und alles, was uns hilft, nicht leugnen.

Wir müssen den Mut aufbringen, tief in unsere eigene innere Landschaft einzudringen, unser spirituelles Feuer zu finden und es in diesem Jahr am Brennen zu halten, so dass unser Licht uns ins Licht tragen und führen kann, in welche Dimension des Lebens der Geist uns auch immer führt.

In meinem zweiten Buch mit dem Titel „Welcome Home“ habe ich meine kraftvollste Fallstudie zur Seelenrückholung mit einer jungen Frau geteilt, die an HIV starb. Die Fallstudie ist faszinierend und zu lang, als dass ich sie hier wiederholen könnte. Aber ich werde die Botschaft meines Schutzgeistes teilen, der mit mir zusammenarbeitet, um zu heilen.

Aufgrund der langen Vorgeschichte meiner Klientin mit vielen Krankheiten sagte mein Schutzgeist, dass die Ursache ihrer Krankheit Apathie sei. Und dass das Heilmittel die Leidenschaft für das Leben sei. Er sagte, ihre Lektion in diesem Leben sei, was passiert, wenn Viren und Bakterien mehr Leidenschaft für das Leben haben als wir. Sie gedeihen, während wir krank werden.

Dies war eine kraftvolle Botschaft, die ich mit der Welt teilen wollte. Denn mein Schutzgeist sagte, wenn Viren und Bakterien mehr Leidenschaft für das Leben haben als wir, gedeihen sie!

Wenn Sie in die Augen anderer schauten, sehen Sie dann das Licht der Leidenschaft in der Weltbevölkerung? Oder sehen Sie die Leere in ihren Augen? Ich sehe nicht, dass die meisten Menschen in der modernen Welt eine brennende Leidenschaft für das Leben haben. Ich sehe eine Menge Apathie, Leere und Hoffnungslosigkeit.

Wie können wir die Zeiten, in denen wir leben, ohne das Feuer des Geistes und der Leidenschaft für das Leben überleben? Das ist eine Frage, über die man nachdenken und auf die man Antworten finden sollte, damit man die Realität, in der man gerade lebt, verändern und neue Entscheidungen treffen kann, die Gesundheit auf allen Ebenen in unser Leben bringen.

In diesem Monat werde ich eine Reise anleiten, mit der wir ein neues Jahr begrüßen, in dem wir neue Entscheidungen treffen können, die den Weg verändern, auf dem wir gerade gehen.

Diejenigen unter Ihnen, die diese Reise nicht mit uns machen können, können diese Arbeit auch allein tun. Was sind einfache Dinge, die Sie tun können, um wieder Leidenschaft und Sinn in Ihr Leben zu bringen? Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht zu viel einfallen lassen, sonst werden Sie es nur hinauszögern, weil Sie keine Brücke von Ihrem jetzigen Zustand zu einem Leben voller spiritueller Freude und Leidenschaft geschlagen haben.

Ich hoffe, Sie hören sich an, was ich zu sagen habe. Ich werde mehr über die Fallstudie erzählen, die ich oben erwähnt habe.

Um die Aufzeichnung dieses Vortrags unter „Schamanen sind Gärtner der Energie“ anzuhören, klicken Sie auf

https://www.youtube.com/watch?v=VWwK9Gm0UyQ

oder klicken Sie unten.

Am 17. Januar ist Vollmond. Spirituelle Heilung geschieht tatsächlich durch unsere Präsenz und dadurch, wie unser Energiefeld mit Licht, Liebe, spirituellem Feuer und Leidenschaft gefüllt ist.

Bitte bereiten Sie diesen Monat alles so vor, wie es für Sie notwendig ist, wenn Sie transfigurieren, damit Ihre Augen mit der Leidenschaft des Lebens und Ihres Geistes leuchten. Werden Sie zum Licht der Sterne, der Sonne oder des Mondes. Und lassen Sie dieses Licht in einer Weise strahlen, die das ganze Leben durch die Dunkelheit führt, die wir gerade erleben. Wenn Sie nach Wegen suchen, um zu dienen, dann ist dies eine großartige Übung dafür. Transformation ist tatsächlich einfacher als die komplizierten Wege, die wir zu sehen pflegen, um tiefgreifende Veränderungen zu bewirken.

Wenn die Lektüre der Transmutationsnachrichten neu für Sie ist, dann besuchen Sie folgende Webseite: https://www.sandraingerman.com/weboflightdeutsch.html, wo Sie sich über Anleitungen für unsere monatliche Vollmond-Zeremonie und das menschliche Netz aus Liebe informieren können.

Ich möchte allen das Beste für das neue Jahr wünschen. Ich rufe das spirituelle Feuer dieses Kreises an, um uns allen zu helfen, uns auf die großen Veränderungen und Lehren zu freuen, die dieses neue Jahr bringen wird! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien beste Gesundheit und Frieden in diesen Zeiten der Auflösung und der Erinnerung / Zusammensetzung.

© 2022 Sandra Ingerman. Alle Rechte vorbehalten.

Übersetzung Astrid Johnen

Transmutation News – January 2022 – Japanese

自己変革ニュース 2022年1月

ご一緒に聖なる輪を作り、新年を迎えましょう。新年は、私たち一人ひとりの新しい選択に満ちています。

今、人生は私たちの多くにとって、とても非現実的な感じがします。時間は (過去から未来というまっすぐな) 直線のサイクルをたどっているようには感じられません。しかし、私たちは (過去・現在・未来などの) 特定の時間の手がかりを用いることができます。それによって私たちは地に足をつけ、崩壊と再生のサイクルの真っ只中でも人生が動き続けているという感覚を持つことができます。

新年を迎えると、多くの人が安心します。新年を祝うだけで、過去を手放し、何か新しいことが起きることを楽しみにするという感覚を得ることができます。そして私たちは心が奮い立ち、希望を取り戻します。たとえ私たちの多くがこのような激動の時代に多くを失ったとしても、そのことがきっかけになり、私たちがまだ十分に想像できない別の生き方につながっていくでしょう。

新年を迎えるために、「自己変革ニュース」のすべてのコラム(で伝えていること)をほぼ書き写すことができます。実際、私はあるサミットで、このコラムを20年以上書いていることを公の場で話したことがあります。私が書いた数千ページを読むと、基本的に、同じ教訓と実践を繰り返し続けていることに気付くでしょう。なぜなら、私が「自己変革ニュース」を書き始めて以来、この世界は次から次へとトラウマに苦しんでいるからです。そこには、病気、分断、戦争、そして私たちの想像を超えた他者や自然に対する残虐行為があります。

このことは、私たちと同じくらい技術的に進んだ古代文明でも起こりました。その時代には、秘儀と霊能力の両方の力を習得した文明がありました。そして、驚くほど神聖な建築物と神秘的な生き方を作り出していました。

しかし、何かがこれらの文明を崩壊させました。私のワークショップで、これらの古代文明のいくつかにshamanic journey(シャーマニズムにおいてジャーニーとか、シャーマンの旅とも呼ばれる)を行ったことがあります。その際、私たちは何がその文明を破壊したのか尋ねました。答えは常に同じでした-貪欲、エゴ、権力、分断。

何年にもわたって、私はアメリカ合衆国南西部(ニュー・メキシコ州、コロラド州、アリゾナ州等)に栄えた先史農耕文化であるアナサジ(Anasazi)文化について書いてきました。アナサジ文化はすべて同時に姿を消したため、別の次元にシフトしたと思います。その土地の遺構を見ると、夕食時にすべて同時に消えたようです。このアナサジ文化の美しい人々は、ニューメキシコ、コロラド、アリゾナ、ユタに西暦700年から1200年に住んでいました。30年以上の私のshamanic journeyでは、彼らは別の次元に超越し、平和な生活を送っています。

私たちは再び選択のポイントにいます。地球はかつて核戦争で苦しんだという説が何年も前に出されていました。

私たちは破壊的な人生の選択をし続けますか?この問題については意見が分かれているようです。しかし、このコラムを読んでいる皆さんのように、生態系のネットワーク(web of life)の全ての存在のために、愛、光、平和、優しさ、自尊心を選ぶことに取り組んでいるスピリチュアルな実践者たちが、とてもたくさんいます。私たちは一緒にシャーマニック・ヒーリングの儀式を行い、暗闇から光へと、小さな歩みを積み重ねています。

毎年新年になると、人々はその年の予測にワクワクします。彼らは希望やインスピレーションを探したり、時代がさらに困難になった場合に備えて何を準備しなければならないかを知りたいと思っています。

毎年私は、(サンドラさんのスピリチュアル・ガイドであるエジプト神) イシス(Isis)が「(あえて)未来を読まずに、今というこの時に(しっかりと)いる方法について学ぶことを勧めている。」と書いてきました。なぜかというと、現在が未来を創り出すからです。もし、あなたが「次に何が起こるか」ということに焦点を合わせすぎていたら、地球のために新しい夢を創り出していないということです。

私が今年重点的に取り組むテーマをいくつかご紹介します。テーマは、「私たちの内なるスピリチュアルな強さと人生への情熱に再び火をともす」ということです。

私たちが人生のつらい時にある時は、魂が闇の夜を歩いているようなものです。それを解決するために自分自身が持っている最も素晴らしいツールは、内なるスピリチュアルな光によって導かれるということです。そして、これまで私がお伝えし続けてきたように、その闇から出る唯一の方法は、その光と共に闇を通り抜けることです。私たちの内なるスピリチュアルな炎の力は、私たちが歩き続ける強さとなり、最終的に私たちは、光の中に自分の道を見つけます。

母のリー・インガーマン(Lee Ingerman)は、スピリチュアルな強さについての私のお手本でした。私は母が一生を通じて苦しんでいるのを見てきました。でも母は、自分の内なるスピリチュアルな炎のエネルギーを消すことは決してありませんでした。そのスピリチュアルな炎のエネルギーのおかげで、母は99歳近くまで生き続けることができました。

母が94歳のとき、敗血症になりました。ある日、病院の医師は「(母は)一晩もたないだろう。」と私に言いました。その夜、一晩中、私は母と一緒にいました。真夜中に、母は幻覚を起こしました。私は母に「もう、(あの世に)行っても大丈夫よ。」と言いました。すると、母はベッドにまっすぐ座り、拳をベッドにぶつけて、「私はまだこの人生を去る準備ができていません!」と大声で叫びました。そして、母は行きませんでした。母は退院直後、股関節を骨折しました。でも母のスピリチュアルな強さと人生への情熱が再びこの出来事を乗り越えさせました。

母のスピリチュアルな強さ、人生への情熱、これらがどのように母を生かし続け、99歳までよい人生を送り続けることを可能にしたか、私は見てきました。母が亡くなった時、母の脳の状態は私の脳の状態よりもよいものでした。私はいつも、母は超能力があるように感じていました。というのも、母はチョコレート、クッキー、コカ・コーラで生きていたからです。

私たちは、スピリチュアルな強さが持つ力、人生への情熱が持つ力、そして物事を成し遂げることを助ける全てが持つ力を否定することはできません。

今年、勇気をもって自分の内面を深く掘り、内なるスピリチュアルな炎のエネルギーを見つけ、その炎を灯し続けましょう。そうすることで、あなたの内面の光は、人生のどのような面にあっても、光の面を見出すでしょう。

私の2冊目の本 ”Welcome Home(おかえり)”では、HIVで命を失いつつあった若い女性にsoul retrievalを行ったことをケーススタディで記しています。このケーススタディは素晴らしいもので、書くと長くなるのでここでは割愛します。その代わりに、私と共にヒーリングを行ってくださっている私の守護霊のメッセージをお届けします。

その女性のクライアントは、長らく多くの病気を抱えていました。私の守護霊は、彼女の病気の原因は、アパシー(無感動)であると言いました。病気を治すには、人生への情熱が必要であると言いました。この守護霊は、彼女の今世での学びは、ウイルスやバクテリアが私たち人間よりも人生に対して情熱を感じていたら何が起きるかを学ぶことだと言いました。私たちが病気になっている間に、彼ら(の影響)は大きくなり、彼らは栄えます。

これは世界への強烈なメッセージでした。私の守護霊は、ウイルスやバクテリアが、私たちよりも人生に情熱を持っているなら、彼ら(の影響)は大きくなり、彼らは栄えると言いました!

この地球にいる一般的な人々の目をのぞき込む時、情熱の光が見えますか?それとも、彼らの目に虚しさが見えますか?この現代という世界で生きる人々に、人生への燃えるような情熱を見ることは、私にはあまりありません。その代わりに、無感動、虚しさ、希望のなさを目にしています。

精霊が与えてくださる炎のエネルギーと人生への情熱なしに、私たちはどのようにして、今いる時代を生き残ることができるでしょうか?この問いについて、じっくり考え、答えを見つけましょう。そうすることで、あなたは今ある場所で現実を変えるために答えを見つけることができます。そして、人生のあらゆるレベルにおいて、健康をもたらすための新しい選択をすることができます。

今月は、この新しい年に、今私たちが歩いている道を(よりよく)変えるための新しい選択をすることができるようなshamanic journeyをお届けします。

このshamanic journeyに私たちとご一緒に参加できない方は、ご自身でこの作業を行うことができます。あなたの人生に情熱と意味を取り戻すためにあなたができる簡単なことは何ですか?思いついたことが実行可能かどうか、内容を確認しましょう。そうしないと、現在の場所から新しい人生に向けて架け橋を作り、スピリチュアルな炎のエネルギーと情熱に満ちた人生を手に入れることができずに、(人生の情熱と意味を取りもどすことが)先延ばしになってしまいます。

(今月の)私の講話をぜひ聞いていただければと思います。上記のケーススタディについても詳しくお話しします。

Shamans Are Gardeners of Energyについての私の講話のレコーディングを聞くには、 https://www.youtube.com/watch?v=VWwK9Gm0UyQ  をクリックしてください。

満月は1月17日です。私たちの存在が「今ここ」にあり、私たちのエネルギーフィールドが光、愛、スピリチュアルな炎、そして情熱で満たされている時、スピリチュアルな癒しが実際に起こります。今月の変容の実践では、ご自身にとって必要な準備をしてください。そうすると、人生や精霊への情熱で目が輝きます。そしてあなたは、星、太陽、月の光になります。その光を、すべてのいのちが導かれるよう、私たちが今経験している暗闇を通して放射させましょう。あなたが社会に奉仕する方法を探しているなら、これは素晴らしい実践の方法です。transformation (変容) は、深淵な変化を生み出すために、私たちが取り組みがちな複雑な方法よりも、実際にはより簡単な方法なのです。

この自己変革ニュース(The Transmutation News)を初めてお読みになる場合は、ホームページの「人間の内なる知恵の光でできたネットワークを創る」(“Creating A Human Web  of Light”)にアクセスして、(シャーマニック・ヒーリングの)満月の儀式を行う手順をお読みください。以下は英語のリンクです。

https://www.sandraingerman.com/shaman-resources/medicine-for-the-earth/creating-a-human-web-of-light-medicine-for-the-earth/

皆様の新年のご多幸をお祈り申し上げます。そして私はスピリチュアルな炎のエネルギーをこの学びの輪(*)に呼び入れます。その炎のエネルギーは私たち全員をサポートし、新年がもらたす大きな変化とその中にある教えを、楽しみに感じることを助けてくれます!このような崩壊とremembermentという新しい自己のエネルギーを受け取る時代に、皆様とご家族の健康と平和を願っています。

註(*印): シャーマニズムのワークショップは、生徒が先生を囲むように輪になって行われることが多いため、このような表現をしています。

お知らせ:

(訳者註)

この「お知らせ」では、サンドラ・インガーマンさんや、サンドラさんとつながりのあるシャーマニック・ヒーリングの教師の方々などの活動の案内をしています。活動とは、ワークショップ、講演、出版等です。基本的には英語での活動をお知らせしています。関心のある方は、以下のリンクにアクセスし、‟Transmutation News – January 2022” のAnnouncementsをご参照ください。

https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/english/english-2022/

Copyright 2021 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2022 – Dutch

Transmutatie Nieuws januari 2022

Met elkaar als heilige cirkel verwelkomen we een Nieuwjaar vol nieuwe keuzes die we allemaal moeten maken.

Het leven is voor velen van ons zo surrealistisch. Het lijkt wel of de tijd niet een lineaire cyclus volgt. Maar we gebruiken bepaalde mijlpalen ons ons te gronden, ons het gevoel te geven dat het leven toch doorgaat temidden van de dood en wedergeboorte cycli.

Velen voelen zich opgelucht met Nieuwjaar. Want dan kunnen we sommige zaken achter ons laten en vooruitkijken naar iets nieuws, en we krijgen inspiratie om een vleugje hoop te heroveren ook al hebben velen zoveel verloren in deze tijd van omwenteling die naar een ander leven leidt, wat we ons nog nauwelijks kunnen voorstellen.

Bijna iedere column van het Transmutatie Nieuws die ik geschreven heb om het nieuwe jaar te verwelkomen kan ik zo kopiëren. Sterker nog, ik vertelde publiekelijk dat ik deze column nu zo’n 20 jaar heb geschreven en eigenlijk als je de duizenden pagina’s weer leest, zal het je opvallen dat ik steeds dezelfde lessen en praktijken herhaal. Want sinds ik begon met het schrijven van het Transformatie Nieuws heeft onze wereld geleden onder het ene trauma na het andere: ziektes, verdeeldheid, oorlog, en gruwelijkheden tegen anderen en tegen de natuur die onze wildste dromen te boven gaan.

Dit gebeurde ook in oude beschavingen die technologisch net zo ontwikkeld waren als wij. En er waren beschavingen die de esoterische en psychische krachten meester waren om buitengewone heilige structuren en magische levensstijlen te creëren.

En toch heeft iets deze beschavingen vernietigd. In mijn workshops journeyde we naar sommige van deze oude culturen en we vroegen wat hen vernietigde en het antwoord was steeds hetzelfde – hebzucht, ego, overheersing, verdeeldheid.

Ik heb vaak geschreven over de Anasazi, ik geloof dat zij overgingen in een andere dimensie daar zij allemaal tegelijk verdwenen. Kijkend naar de artefacten lijkt het alsof zij allemaal tegelijk tijdens de maaltijd verdwenen. Deze prachtige schepsels leefden 700 – 1200 AD in New Mexico, Colorado, Arizona en Utah. 30 Jaar journeys leren mij dat zij transcendeerden naar een andere dimensie en daar een vredig leven leiden.

We staan opnieuw op een keuzemoment. Er is een theorie die jaren geleden gedeeld werd, dat de Aarde ooit een kernoorlog heeft meegemaakt.

Blijven we doorgaan destructieve keuzes te maken? Het lijkt wel of we daar verdeeld over zijn. Maar er zijn zoveel spirituele practitioners, zoals jullie lezers van deze column, die kiezen voor liefde, licht, vrede, vriendelijkheid en eerbied voor al wat leeft in het levensweb. We doen samen onze ceremonies en nemen steeds kleine stapjes vanuit het duister naar het licht.

Ieder Nieuwjaar willen mensen de voorspellingen voor het nieuwe jaar lezen. Of ze zoeken naar een sprankje hoop of inspiratie óf ze willen weten waar ze zich voor moeten wapenen als de tijden nog uitdagender worden.

Ieder jaar schrijf ik dat Isis aanraadt voorspellingen niet te lezen en dat wij leren hoe in het hier en nu te blijven. Want het heden creëert de toekomst. En als je te gefocust bent op wat er straks gebeurt, droom je geen nieuwe droom voor de Aarde.

Ik voor mij hoop een paar thema’s te delen om op te focussen. En deze thema’s zijn onze spirituele kracht en onze passie voor leven weer te laten ontbranden.

Als wij door de Donkere Nacht van de Ziel dwalen is ons belangrijkste hulpmiddel te worden geleid door ons spiritueel licht. En zoals ik blijf zeggen, de enige weg uit is erdoorheen. De kracht van ons inner-spiritueel vuur houdt ons gaande zodat we uiteindelijk onze weg naar het licht weten te vinden.

Mijn moeder Lee Ingerman was mijn rolmodel voor wat spirituele kracht vermag. Haar hele leven zag ik haar lijden, maar ze liet nooit haar spiritueel vuur doven, en dat hield haar op de been en bijna 99 jaar in leven.

Op haar 94e werd ze ziek door een septische infectie. Op een dag vertelden de doctoren van het ziekenhuis me dat ze de nacht niet zou overleven. De hallucineerde en ik zei haar dat het okay was om te gaan. Ze zat rechtop in haar bed, sloeg met haar vuisten op de dekens en schreeuwde “ik ben nog niet zover dit leven te verlaten!”. En dat deed ze dus ook niet. Maar net toen ze uit het ziekenhuis kwam brak ze een heup, en haar spirituele kracht en passie voor leven hielpen haar ook weer hier doorheen.

Ik zag hoe zij met haar spirituele kracht en passie voor leven een goed leven leidde tot haar 99e. Ze hield van het leven! Toen zij overleed waren haar hersenen in betere conditie dan de mijne. Ik had altijd het gevoel dat zij superkrachten had, levend op chocolade, koekjes en coca cola.

We kunnen het vermogen van spirituele kracht en passie voor leven niet ontkennen en dat helpt ons door te zetten.

We moeten de moed hebben om diep in ons innerlijk door te dringen om ons spiritueel vuur te vinden, en het dit jaar brandend te houden, zodat jouw licht je naar het licht kan leiden van welke dimensie dan ook waar spirit je brengt.

In mijn tweede boek ‘Welcome Home’ heb ik mijn meest krachtige ‘soul retrieval’geval beschreven van een jonge vrouw stervend aan HIV. De casestudy is fascinerend en te lang om hier te herhalen. Maar ik vertel hier de boodschap van mijn bescherm spirit die me bij healing bijstaat.

Mijn cliënte had een lange geschiedenis van vele ziektes, en mijn bescherm spirit noemde apathie de oorzaak van haar ziekte. En dat de remedie passie voor leven was. Hij zei dat haar les in dit leven nu was, wat gebeurt als virussen, bacteriën meer passie voor leven hebben dan wij. Zij bloeien en gedijen terwijl wij ziek worden.

Een krachtige boodschap om met de wereld te delen! Want mijn bescherm spirit zei dat indien virussen en bacteriën meer passie hebben dan wij, zij welig tieren!

Als je in iemands ogen kijkt zie je dan het licht van passie? Of zie je leegheid? Ik zie bij de meeste mensen geen brandende passie voor leven. Ik zie veel apathie, leegheid en hopeloosheid,

Hoe overleven we deze tijden zonder vuur en passie voor leven? Dit is een vraag waar we ons nu in moeten verdiepen en een antwoord op moeten vinden zodat je de werkelijkheid waar je nu inzit kan veranderen en zodat je nieuwe keuzes kan maken die welzijn op alle niveaus van jouw leven zullen brengen.

Deze maand zal ik een journey leiden om het Nieuwe Jaar te verwelkomen waarbij we nieuwe keuzes kunnen maken die het pad waar we ons nu op bevinden veranderen.

Voor hen die niet met de journey mee kunnen doen, je kan dit ook zelf doen. Wat zijn kleine dingen die je kan doen die passie en betekenis terug brengen in je leven? Maak het niet té groot anders blijf je talmen als je geen brug weet te slaan van waar je nu bent naar een leven vol spiritueel vuur en passie.

Ik hoop dat je luistert naar wat ik heb te vertellen, en ik zal meer vertellen over de casestudy die ik hiervoor noemde.

Om de opname te horen luister op Shamans Are Gardeners of Energy via deze link:  https://youtu.be/VWwK9Gm0UyQ

Op 17 januari is het volle maan. Onze aanwezigheid en hoe ons energieveld vol is van licht, liefde, spiritueel vuur en passie, kan werkelijk spirituele healing veroorzaken. Doe voor jouw transfiguratie oefening wat je ook moet doen aan voorbereiding zodat jouw ogen stralen met passie voor leven en spirit. En wordt het licht van de sterren, de zon of de maan. En laat dat licht stralen zo dat al wat leeft door de duisternis van nu heen wordt geleid. Als je zoekt naar een manier om van dienst te zijn, dit is een geweldige oefening daarvoor. Transformatie is eigenlijk gemakkelijker dat de ingewikkelde manieren die we bekijken om diepe veranderingen te creëren.

Ben je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws, kijk dan op de site voor onze volle maan ceremonie: https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/creating-a-human-web-of-life-dutch/

Ik wil iedereen het beste Nieuwjaar wensen. En ik roep het spiritueel vuur van deze cirkel op om ons allemaal te helpen naar de grote veranderingen en leermomenten uit te kijken die dit nieuwe jaar ons gaat brengen! Ik wens jullie en je familie gezondheid en vrede in deze tijd van ontbinding en herstel.

Aankondigingen:

Due to the Covid and all the unknowns I am waiting to make plans for when I can teach a physical workshop. Keep watching the announcements and of course I will send out an email if something changes.

I have been teaching on Zoom since 2015. And it is just not a platform that allows me to go deep enough with my work. So I am keeping to writing a new book and journeying to see how my spirits want to keep sharing the spiritual work that can take us deeply into a new dimension of life.

In the meantime, I have my incredible list of teachers I trained who are teaching a lot over Zoom for in person. Please take a look at the workshops being offered by so many brilliant teachers on www.shamanicteachers.com.  And on this site, you will also see the practitioners I trained that you can receive healing work from to strengthen your spiritual strength.

I love working with Renee Baribeau and doing our podcast The Shamans Cave. Many of you listen to it and give such good feedback.

But please note I have a favor to ask. You Tube will give Renee and I more help to do our podcast if we have more subscribers.

I have been writing the Transmutation News for over 20 years and have not missed a month. We have about 13 volunteer translators bringing the newsletter to non-English speakers.

So much work goes into the Transmutation News each month. You have no idea how much love I have poured into every column and how much I love all of you.

If you want to do a simple act to support my work, please just push the subscribe button on ShamansTV.com. You will not receive any communication from Renee or me unless you sign up for our schedule of podcasts.

You will not be contacted in anyway. You simply are now a subscriber which means nothing unless you watch the show.

If you feel in your heart you would like to thank me for my work, please just push the subscribe button on ShamansTV.com.

Bestselliing authors, Marci Shimoff, Dr. Sue Morter and Lisa Garr are giving away a free ebook “The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life” for a very short time to help you kick off 2022 in the best and most miraculous way possible.

This ebook is a must-read if you’d like to know how to…

 • Release old energy that’s keeping you stuck in the past
 • Replace feelings of lack or unworthiness with deep and lasting self-love
 • Turn around the self-sabotaging mindset of always expecting the worst
 • Identify the people in your life who might be interfering with your desire for miracles
 • Plus so much more

If you’re ready to have 2022 be the year you receive more miracles in EVERY area of your life including love, health, money, happiness, passion & purpose, and success don’t miss this opportunity to learn from these three dynamic women who have inspired and transformed the lives of hundreds of thousands of people all around the world with their teachings.

Click here to receive your ebook and get into the Miracle Zone: https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

 

Copyright 2021 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2022 – Czech

Zprávy o proměnách - leden 2022

Propojujeme se jako posvátný kruh abychom přivítali nový rok, v němž nás čekají mnohá rozhodnutí, která všichni musíme učinit.

Život mnohým z nás v současnosti připadá velmi surrealistický. Čas nevnímáme, jakoby plynul v pravidelných cyklech. Využíváme však určité značky, díky nimž se dokážeme uzemnit a získat pocit, že život uprostřed rozpadu a znovuzrození v cyklech ubíhá dál.

Mnoha lidem se přivítáním nového roku uleví. Pouhou oslavou této události dokážeme snáze odložit něco z minulosti a získat pocit, že se na něco nového můžeme těšit. Necháme se inspirovat a získáme zpět svou naději, i když mnozí z nás už ztratili v těchto časech sociálních otřesů, které povedou k novému způsobu žití, který si v současnosti ještě nedokážeme představit, mnoho.

Mohla bych téměř zkopírovat každý sloupek Zpráv o proměnách, který jsem kdy k přivítání nového roku napsala. Nedávno jsem na summitu veřejně zmínila, že tento sloupek píšu už více než dvacet let a kdybyste si přečetli těch tisíc stránek, které jsem napsala, všimli byste si, že opakuji ty stejné lekce a praxe. Od doby, kdy jsem začala Zprávy o proměnách psát, náš svět procházel jedním utrpením za druhým: nemoci, separatismus, války a zvěrstva na lidech a přírodě, které se vymykají našim nejdivočejším představám.

Stalo se to i jiným civilizacím před námi, které byly technologicky stejně vyspělé, jako ta naše. A byly tady také civilizace, které mistrně ovládly ezoterické a psychické síly a vytvořily mimořádné posvátné struktury a magický způsoby života.

Ale přesto byly tyto civilizace něčím zničeny. Na mých workshopech, kde cestujeme do některých z těchto prastarých civilizací a ptáme se, čím byly zničeny, odpověď je vždycky stejná – chamtivost, ego, touha po moci a nejednotnost.

V průběhu let jsem psala o indiánské kultuře Anasazi, která se, jak věřím, přesunula do jiné dimenze bytí, všichni najednou totiž zmizeli. Když se díváme na artefakty, které byly nalezeny, vypadá to, jakoby všichni zmizeli během večeře. Tyto krásné bytosti žily v letech 700 až 1200 n.l. v Novém Mexiku, Coloradu, Arizoně a Utahu. Na svých cestách v průběhu třiceti let jsem zjistila, že se přesunuli do jiné dimenze a žijí tam mírumilovným životem.

Nacházíme se znovu na rozcestí. Podle některých teorií, které byly zveřejněny již před mnoha lety, prošla Země již jednou jadernou válkou.

Budeme dál dělat taková rozhodnutí, která vedou k ničení života? Zdá se, že se ohledně tohoto tématu rozcházíme. Na světě je však mnoho duchovních praktikujících, jako všichni z vás, kteří čtou tento sloupek, kteří pracují na tom, aby si volili lásku, světlo, mír, laskavost a vážili si všeho živého v síti života. Provádíme společné obřady a děláme malé kroky z temnoty do světla.

Na Nový rok pokaždé lidé se vzrušením čtou předpovědi na nadcházející rok. Buď hledají nějakou naději a inspiraci nebo chtějí vědět, na co se budou muset připravit, pokud nastanou těžší časy.

Každý rok píšu, že Isis čtení předpovědí nedoporučuje a podporuje, abychom se učili zůstávat v přítomnosti, jelikož budoucnost je tvořena přítomností. Pokud se příliš zaměřujete na to, co přijde jako další, nepodílíte se na tvorbě nového snu pro Zemi.

Ráda bych se podělila o několik témat, na která je dobré se dle mého názoru v příštím roce soustředit. Tato témata znovu zapálí naši duchovní sílu a životní vášeň.

Když procházíme temnou nocí duše, nejlepší nástroj, který máme k dispozici, je nechat se vést svým duchovním světlem. A jak jsem již opakovaně psala, jedinou cestou, jak se z ní dostat ven, je projít skrze ni. Náš vnitřní duchovní oheň má sílu nás vést, takže nakonec cestu do světla najdeme.

Moje maminka Lee Ingerman pro mě byla vzorem v tom, co duchovní síla dokáže. Byla jsem svědkem jejího utrpení v průběhu života. Nikdy však nenechala svůj duchovní oheň vyhasnout a díky němu svůj život vedla a žila téměř do 99 let.

Když jí bylo 94, onemocněla septickou infekcí. Jednoho dne mi lékaři v nemocnici řekli, že nepřežije další noc. Seděla jsem celou noc u ní. Uprostřed noci, když měla halucinace, jsem jí řekla, že je v pořádku, když odejde. Posadila se vzpřímeně na posteli, se zaťatými pěstmi udeřila do postele a nahlas zakřičela: „Nejsem ještě připravena z tohoto života odejít!“ A neodešla. Ale hned když se vrátila z nemocnice, si zlomila kyčel, a její duchovní síla a životní vášeň ji touto zkušeností znovu provedly.

Sledovala jsem, jak jí její duchovní síla a životní vášeň udržují naživu a jak žije dobrý život až do 99. Milovala život! Než zemřela, byla chytřejší než já. Měla jsme vždycky pocit, že má nadpřirozené schopnosti, protože jedla jen čokoládu, sušenky a pila Coca Colu.

Duchovní sílu, vášeň pro život a všechno, co nám pomáhá žít, nemůžeme popírat.

Musíme najít dost odvahy a ponořit se do hloubky svého vnitřního světa, najít svůj duchovní oheň a nechat ho hořet i tento rok, aby nás světlo mohlo provázet všemi dimenzemi života, kterými nás duch povede.

Ve své druhé knize Vítej doma (Maitrea, 2018) jsem psala o nejsilnějším příběhu návratu duše jedné mladé ženy, která umírala na HIV. Její případ je fascinující, ale příliš dlouhý, abych ho tady celý popisovala. Budu tedy sdílet jen zprávu svého duchovního průvodce, který se mnou při jejím léčení pracoval.

S ohledem na mnoho nemocí, kterými moje klientka prošla, mi můj duchovní průvodce řekl, že důvodem její nemoci je apatie, a že lékem pro ni je životní vášeň. Řekl, že životní lekcí pro ni je to, co se stane, když viry a bakterie mají více životní vášně, než máme my. Ony se mají dobře, zatímco my jsme nemocní.

Byla to velmi silná lekce, kterou jsem sdílela se světem. Můj duchovní průvodce mi řekl, že když viry a bakterie mají více vášně pro život než my, rozbují se!

Když se díváte do očí lidem, které potkáváte na ulici, vidíte v jejich očích životní vášeň nebo vidíte prázdnotu? Nevnímám, že by většina lidí v moderním světě hořela vášní pro život. Vidím spoustu apatie, prázdnoty a beznaděje.

Jak přežijeme tyto časy bez duchovního ohně a životní vášně? Je to otázka, nad kterou se můžete zamyslet a najít odpovědi, které vám pomohou změnit realitu, v níž teď žijete, a učinit nová rozhodnutí, která přinesou zdraví do všech rovin vašeho života.

Tento měsíc povedu šamanskou cestu k přivítání Nového roku, během níž můžeme činit nová rozhodnutí a měnit svou cestu, po níž teď kráčíme.

Ti z vás, kteří se společné cesty nemohou účastnit, ji mohou provést sami. Jakými jednoduchými kroky můžete vrátit vášeň a smysl do svého života? Nemusíte se nechat příliš unést k velkolepým rozhodnutím, jinak skončíte prokrastinací, jelikož nevytvoříte přemostění mezi tím, kde se v životě nacházíte teď a životem naplněným duchovním ohněm a vášní.

Doufám, že si poslechnete, co bych chtěla sdílet. Budu mluvit také o případu klientky, který jsem zde již zmínila.

Nahrávku této přednášky si můžete poslechnout na stránce Shamans Are Gardeners of Energy, kliknutím na tento odkaz.

Úplněk nastává dne 17. ledna. K duchovnímu léčení dochází, když jsme v přítomnosti a když je naše energetické pole naplněno světlem, láskou, duchovním ohněm a vášní. Pomocí praxe transfigurace prosím proveďte tento měsíc vše, co jako přípravu musíte udělat, aby se vaše oči rozzářily vášní pro život a vaším duchem. Staňte se světlem hvězd, slunce nebo měsíce. Dovolte světlu vyzařovat tak, aby pomáhalo veškerému životu procházet temnými časy, které teď prožíváme. Hledáte-li způsob, jakým byste mohli pomáhat, toto je skvělá cesta. Transformace je ve skutečnosti jednodušší, než komplikované způsoby, které máme tendence hledat, když se na hluboké úrovni chceme proměnit.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.

Chtěla bych všem popřát to nejlepší v nové roce. Přivolávám duchovní oheň tohoto kruhu, aby nám všem pomáhal těšit se na velké změny a lekce, které s sebou nový rok přinese! Přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví a míru v těchto časech úpadku a rozpadu.

Oznámení:

Ohledně plánování svého kurzu, bych chtěla být, věřte mi, mnohem dál, ale cítím svou zodpovědnost a musím brát ohled na to, jaká je situace ohledně covidu, než něco skutečně dokážu naplánovat.

Prostřednictvím Zoomu učím už od roku 2015. Není to ale platforma, která by mi umožňovala jít do velké hloubky. Píšu tedy dál svou novou knihu, provádím šamanské cesty, a nechávám se vést svým duchovním průvodcem abych viděla, jak mám sdílet svou duchovní práci, která nás povede hluboko do nové dimenze života.

V mnoha částech světa jsou nyní proškolení učitelé, na něž naleznete odkazy na této stránce www.shamanicteachers.com. Mnozí z nich pořádají online kurzy i kurzy, kde se můžete setkat osobně. Na této stránce najdete také léčitele, kteří vám pomohou posílit vaše duchovní světlo.

Velmi ráda spolupracuji s Renee Baribeau na tvorbě našeho podcastu The Shamans Cave. Mnozí z vás ho rádi posloucháte a dáváte mi velmi dobrou zpětnou vazbu.

Chtěla bych vás zde požádat o podporu. Získáme s Renee od You Tube více podpory pro tvorbu našeho podcastu, pokud bude náš kanál odebírat více lidí.

Zprávy o proměnách píšu už více než dvacet let a máme asi 13 dobrovolných překladatelů, díky nimž se newsletter může rozesílat lidem, kteří neumí anglicky.

Každý měsíc se do Zpráv o proměnách investuje mnoho práce. Nemáte ani ponětí, kolik lásky dávám do vzniku každého čísla a kolik lásky dávám každému z vás.

Pokud byste chtěli jednoduše podpořit mou práci, přihlaste se k odběru novinek na ShamansTV.com. Nebudeme vám zasílat žádné zprávy, pokud se k jejich odběru sami nepřihlásíte.

Nebudeme vás žádnou cestou kontaktovat. Stanete se odběratelem, což po vás nevyžaduje nic, pokud nebudete sledovat podcast.

Pokud máte pocit, že byste mi za mou práci chtěli poděkovat, zmáčkněte tlačítko odběru na ShamansTV.com.

Autorky bestsellerů Marci Shimoffová, Dr. Sue Morterová a Lisa Garrová dávají po velmi omezenou dobu k dispozici e-knihu zdarma The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life, jejíž pomocí se můžete nastartovat v roce 2022 tím nejlepším způsobem.

Tuto e-knihu si musíte přečíst, pokud chcete vědět, jak

 • uvolnit starou energii, která vás drží v minulosti
 • nahradit pocity nedostatku a nelásky hlubokou trvalou láskou sama k sobě
 • proměnit sabotující nastavení, které očekává vždy to nejhorší
 • identifikovat lidi, kteří vám nepřejí život plný zázraků
 • a mnohem víc

Jste-li připraveni an to, že rok 2022 bude rokem, kdy se vám stanou zázraky v KAŽDÉ oblasti vašeho života včetně lásky, zdraví, peněz, štěstí, vášně, smyslu a úspěchu, nenechte si ujít lekci těchto tří dynamických žen, které svými učeními inspirovaly a pomohly transformovat životy stovek tisíc lidí po celém světě.

Na tomto odkazu získáte e-knihu a dostanete se do Zóny zázrakůhttps://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

 

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Transmutation News – January 2022 – Italian

Notizie di Trasmutazione Gennaio 2022

Uniamoci in un cerchio sacro per accogliere un Nuovo Anno pieno di nuove scelte che tutti noi dobbiamo fare.

A molti di noi, in questo momento la vita sembra davvero surreale. Il tempo non sembra seguire un ciclo lineare, ma usiamo determinati indicatori temporali per aiutare noi stessi a radicarci, dandoci la sensazione che la vita continui a muoversi nel mezzo della dissoluzione e dei cicli di rinascita.

Molte persone si sentono confortate quando viene accolto un Nuovo Anno. Il semplice fatto di celebrare quell’evento aiuta a lasciarci alle spalle un po’ del nostro passato, ci dà la sensazione di avere qualcosa di nuovo da raggiungere e siamo ispirati a ritrovare un senso di speranza, nonostante molti di noi abbiano perso tantissimo durante questi tempi di tale sconvolgimento che ci stanno portando verso un modo di vivere diverso che non riusciamo ancora a immaginare.

Posso quasi copiare ogni articolo delle Notizie di Trasmutazione che scrivo per dare il benvenuto al Nuovo Anno. In realtà, ho detto pubblicamente in un incontro che scrivo questa rubrica da oltre 20 anni e fondamentalmente, se leggete le migliaia di pagine che ho scritto, noterete che continuo a ripetere le stesse lezioni e pratiche. Da quando ho iniziato a scrivere le Notizie di Trasmutazione, il nostro mondo ha subìto un trauma dopo l’altro: malattie, divisioni, guerre e atrocità nei confronti degli altri e della natura, che vanno oltre i nostri sogni più sfrenati.

Questo accadeva anche nelle civiltà antiche che erano tecnologicamente avanzate quanto noi. E poi c’erano civiltà che avevano padroneggiato i poteri esoterici e psichici per creare strutture sacre straordinarie e modi di vivere magici.

Eppure qualcosa ha abbattuto queste civiltà. Nei miei seminari in cui abbiamo viaggiato verso alcune di queste antiche civiltà, abbiamo chiesto che cosa le avesse distrutte e la risposta era sempre la stessa: avidità, ego, dominio, divisione.

Nel corso degli anni ho scritto riguardo agli Anasazi, che credo si siano spostati in un’altra dimensione, poiché sono scomparsi tutti contemporaneamente. Osservando i manufatti della terra, sembra che siano tutti scomparsi contemporaneamente mentre cenavano. Questi meravigliosi esseri vissero dal 700 al 1200 d.C. nel Nuovo Messico, in Colorado, in Arizona e nello Utah. Secondo i miei viaggi effettuati in oltre 30 anni, essi sono trascesi in una dimensione diversa e ora vivono una vita pacifica.

Siamo ancora una volta davanti a una scelta. Esistevano teorie condivise molti anni fa, secondo le quali la Terra, un tempo, avesse subìto una guerra nucleare.

Continueremo a fare scelte di vita distruttive? Sembriamo essere divisi su questo tema. Ma ci sono così tanti praticanti spirituali, come tutti voi che leggete questa rubrica, che stanno lavorando per scegliere l’amore, la luce, la pace, la gentilezza e l’onore per tutti nella rete della vita. Svolgiamo le nostre cerimonie insieme e continuiamo a fare piccoli passi dall’oscurità verso la luce.

Ogni Nuovo Anno, le persone si entusiasmano leggendo le previsioni dell’anno entrante; o cercano qualche speranza o ispirazione, o vogliono sapere a cosa dovranno prepararsi se i tempi si faranno più difficili.

Ogni anno scrivo che Iside raccomanda di non leggere i pronostici e di imparare a stare nel presente. Perché è il presente che crea il futuro. E se siete troppo concentrati su ciò che accadrà dopo, non create un nuovo sogno per la Terra.

Per quanto mi riguarda, desidero condividere un paio di temi su cui concentrarmi per l’anno entrante. E questi temi stanno riaccendendo la nostra forza spirituale e la passione per la vita.

Quando camminiamo attraverso la Notte Oscura dell’Anima, lo strumento più grande che abbiamo a disposizione è essere guidati dalla nostra luce spirituale. E come ho sempre condiviso con voi, l’unica via d’uscita è attraverso. Il potere del nostro fuoco spirituale interiore ha la forza di farci continuare a camminare in modo che, alla fine, possiamo trovare la nostra strada verso la luce.

Mia madre Lee Ingerman è stata il mio modello su ciò che può fare la forza spirituale. L’ho vista soffrire per tutta la vita, ma non ha mai lasciato che il suo fuoco spirituale si spegnesse e questo l’ha fatta muovere e vivere fino a quasi 99 anni.

Quando aveva 94 anni si ammalò di un’infezione settica. Un giorno, i medici dell’ospedale mi dissero che non avrebbe superato la notte. Così, mi sono seduta accanto a lei e le sono stata accanto per tutta la notte. Nel cuore della notte, mentre aveva le allucinazioni, le ho detto che sarebbe potuta andare in pace. Lei si è seduta dritta sul letto e, con i pugni che colpivano il materasso, ha urlato ad alta voce “Non sono ancora pronta a lasciare questa vita!” E non lo ha fatto. Ma subito dopo essere uscita dall’ospedale, si è rotta un’anca e la sua forza spirituale e la sua passione per la vita le hanno permesso di superare anche questo nuovo evento.

Ho visto come la sua forza spirituale e la passione per la vita l’hanno tenuta viva e ha vissuto una buona vita fino a 99 anni. Amava la vita! Quando è morta, il suo cervello era migliore del mio. Mi sono sempre sentita come se avesse un super potere, in quanto viveva di cioccolato, biscotti e Coca Cola.

Non possiamo negare il potere della forza spirituale, della passione per la vita e di tutto ciò che ci aiuterà a sopravvivere.

Dobbiamo trovare il coraggio di scavare in profondità nel nostro paesaggio interiore, per trovare il nostro fuoco spirituale e mantenerlo acceso durante quest’anno, in modo che la nostra luce possa portarci e guidarci verso la luce della dimensione della vita in cui lo spirito ci porterà.

Nel mio secondo libro “Welcome Home” ho condiviso il mio caso di studio più potente sul recupero dell’anima, quando ho lavorato con una giovane donna che stava morendo di HIV. Il caso di studio è affascinante e troppo lungo da riportare qui. Ma condividerò il messaggio del mio spirito guardiano che lavorò con me per la guarigione.

A causa della lunga storia pregressa di molte malattie della mia cliente, il mio spirito guardiano ha affermato che la causa della sua malattia era l’apatia. E che la cura era la passione per la vita. Ha detto che la sua lezione in questa vita riguardava ciò che accade quando virus e batteri hanno più passione per la vita di noi. Prosperano mentre noi ci ammaliamo gravemente.

Questo era un messaggio potente da condividere con il mondo. Perché il mio spirito guardiano ha detto che se virus e batteri hanno più passione della vita di noi, prosperano!

Quando guardate negli occhi degli altri, riuscite a vedere la luce della passione nella popolazione globale generale? O vedete il vuoto nei loro occhi? Non vedo la maggior parte delle persone nel mondo moderno avere una passione ardente per la vita. Vedo molta apatia, vuoto e disperazione.

Come sopravvivere ai tempi in cui ci troviamo senza il fuoco dello spirito e la passione per la vita? Questa è una domanda su cui riflettere e per la quale trovare delle risposte, in modo da poter cambiare la realtà in cui state vivendo in questo momento ed elevarvi per poter fare nuove scelte che porteranno salute a tutti i livelli nella vostra vita.

Questo mese condurrò un viaggio per accogliere il Nuovo Anno, in cui possiamo fare nuove scelte che possono cambiare la strada che stiamo percorrendo.

Per quelli di voi che non possono unirsi a noi nel viaggio, potete fare questo lavoro anche da soli. Quali sono le cose semplici che potete fare per riportare passione e significato nella vostra vita? Assicuratevi di non diventare troppo pomposi in ciò che vi viene in mente o finirete per procrastinare, poiché non avrete creato un ponte da dove siete ora, per creare una vita piena di passioni spirituali.

Spero che ascolterete ciò che ho da condividere e parlerò di più del caso di studio che ho menzionato sopra.

Per ascoltare la registrazione di questo discorso su Shamans Are Gardeners of Energy, clicca su https://youtu.be/VWwK9Gm0UyQ

Il 17 Gennaio c’è la Luna Piena. La guarigione spirituale avviene, in realtà, grazie alla nostra presenza e al modo in cui il nostro campo energetico è pieno di luce, amore, fuoco spirituale e passione. Con la vostra pratica di trasfigurazione di questo mese, vi invito a fare tutta la preparazione di cui avete bisogno in modo che i vostri occhi si illuminino con la passione della vita e del vostro spirito. Diventate la luce delle stelle, del sole o della luna e lasciate che quella luce si irradi in modo tale che possa guidare tutta la vita attraverso l’oscurità che stiamo vivendo in questo momento. Se state cercando dei modi per offrire il vostro contributo, questa è un’ottima pratica da fare. La trasformazione è, in realtà, più facile dei modi complicati che tendiamo a considerare per creare cambiamenti profondi.

Se siete nuovi lettori delle Notizie di Trasmutazione, vi invito a leggere “Creare una Rete Umana di Luce” sulla homepage.

Voglio augurare a tutti il meglio per il Nuovo Anno. Invito il fuoco spirituale di questo cerchio ad assistere tutti noi nell’attesa dei grandi cambiamenti e degli insegnamenti che porterà questo Nuovo Anno! Auguro a voi e alle vostre famiglie buona salute e pace durante questi tempi di dissoluzione e di ricordo.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2022 – Portuguese

Notícias de Transmutação: Janeiro de 2021


Unimo-nos como um círculo sagrado para dar as boas-vindas a um Ano Novo cheio das novas escolhas que todos devemos fazer.

Para muitos de nós, agora, a vida parece surreal. O tempo parece não estar a seguir um ciclo linear. Mas usamos alguns marcos temporais para nos ajudar a enraizar, dando-nos a sensação de que a vida continua a avançar no sentido da dissolução e dos ciclos de renascimento.

Muitas pessoas sentem-se aliviadas quando entra um Ano Novo. Só o facto de celebrar esse evento já nos ajuda a deixar um pouco do nosso passado para trás. Também nos dá a sensação de esperar por algo novo, inspirando-nos a recuperar uma sensação de esperança, mesmo que muitos de nós tenham perdido muito durante estes tempos de turbulência que nos levarão a um estilo de vida diferente que ainda não conseguimos imaginar.

Quase que posso copiar todas as newsletters Notícias da Transmutação que escrevi para dar as boas-vindas ao Ano Novo. Na verdade, disse, publicamente, numa conferência, que escrevo esta newsletter há mais de 20 anos e, basicamente, se lerem os milhares de páginas que escrevi, perceberão que continuo a repetir as mesmas lições e práticas. Desde que comecei a escrever a Notícias da Transmutação, o nosso mundo sofreu um trauma atrás de outro: doença, divisão, guerra e atrocidades contra os outros e contra a natureza que vão além dos nossos maiores pesadelos.

Isto também aconteceu em civilizações antigas que eram tecnologicamente tão avançadas como nós. E depois houve civilizações que dominaram os poderes esotéricos e psíquicos para criarem estruturas sagradas extraordinárias e modos de vida mágicos.

No entanto, algo derrubou essas civilizações. Nos meus cursos, viajamos para algumas dessas civilizações antigas e perguntamos o que as destruiu. A resposta é sempre a mesma: ganância, ego, poder sobre, divisão.

Com o passar dos anos, tenho escrito sobre os Anasazi que, acredito, mudaram-se para outra dimensão porque desapareceram todos simultaneamente. Olhando para os artefactos da terra, parecem ter desaparecido, ao mesmo tempo, durante o jantar. Esses lindos seres viveram de 700 a 1200 DC no Novo México, Colorado, Arizona e Utah. Pela minha experiência de viagens xamânicas, de mais de 30 anos, eles transcenderam para uma dimensão diferente e estão a viver uma vida pacífica.

Estamos, uma vez mais, num momento de escolha. Existem teorias, que foram partilhadas há muitos anos, de que a Terra já sofreu uma vez uma guerra nuclear.

Continuaremos a fazer escolhas destrutivas na vida? Parece que estamos divididos nesta questão. Mas há tantos praticantes espirituais, como todos vocês que estão a ler esta newsletter, que trabalham na escolha do amor, luz, paz, bondade e honra para todos na teia da vida. Realizamos as nossas cerimónias juntos e continuamos a dar pequenos passos da escuridão para a luz.

A cada Ano Novo, as pessoas ficam ansiosas para ler sobre as previsões desse ano. Estão à procura de alguma esperança ou inspiração ou querem saber para o que terão de se preparar se os tempos ficarem mais desafiantes.

Todos os anos, escrevo que Ísis recomenda que não nos foquemos a ler previsões, mas que aprendamos a permanecer no presente. O presente cria o futuro. E, se estivermos muito focados no que vai acontecer a seguir, não estamos a criar um novo sonho para a Terra.

Pela parte que me toca, gostaria de partilhar alguns temas para focar neste ano. São temas que estão a reacender a nossa força espiritual e a paixão pela vida.

Quando caminhamos pela Noite Escura da Alma, a maior ferramenta que temos é sermos guiados pela nossa luz espiritual. E, como continuo a partilhar, a única saída é “através de”. O poder do nosso fogo espiritual interior tem a força de nos manter a caminhar, de modo que, eventualmente, encontremos o nosso caminho para a luz.

A minha mãe, Lee Ingerman, foi o meu modelo do que a força espiritual pode fazer. Observei-a a sofrer ao longo da vida, mas ela nunca deixou o seu fogo espiritual apagar-se, o que a manteve a mover-se e a viver até quase aos 99 anos.

Quando a minha mãe tinha 94 anos, adoeceu com uma infeção. Um dia, os médicos do hospital disseram-me que ela não sobreviveria a essa noite. Por causa disso, fiquei sentada com ela a noite inteira. Durante a noite, quando a minha mãe estava a ter alucinações, disse-lhe que estava tudo bem e que ela podia ir. E a minha mãe sentou-se direita, a bater com os punhos na cama, a gritar em voz alta: “Não estou pronta para deixar esta vida ainda!” E não deixou. Mas logo depois de ter saído do hospital, partiu um dos quadris, e a sua força espiritual e a sua paixão pela vida ajudaram-na a passar por esse evento novamente.

Observei como a sua força espiritual e a paixão pela vida a mantiveram viva, com uma vida boa, até aos 99 anos. Ela amava a vida! Quando morreu, o cérebro era melhor do que o meu. Sempre achei que ela tinha um superpoder, pois vivia à base de chocolates, biscoitos e Coca-Cola.

Não podemos negar o poder da força espiritual e da paixão pela vida e por tudo o que nos ajudará a seguir em frente.

Devemos encontrar a coragem de cavar fundo na nossa própria paisagem interior, encontrar o fogo espiritual e mantê-lo aceso este ano para que possa carregar-nos e guiar-nos para a luz, seja qual for a dimensão da vida para a qual esse espírito nos leva.

No meu segundo livro, “Welcome Home”, partilhei o meu mais poderoso estudo de caso de Resgate de Alma, de trabalhar com uma jovem que estava a morrer de HIV. O estudo de caso é fascinante e demasiado longo para que o repita aqui. Mas vou partilhar a mensagem do meu espírito guardião que trabalha comigo para a cura.

Devido ao longo historial de muitas doenças da minha cliente, o meu espírito guardião disse-me que a causa da sua doença era a apatia. E que a cura era a paixão pela vida. Disse-me que a lição dela nesta vida era o que ocorria quando os vírus e as bactérias têm mais paixão pela vida do que nós. Eles prosperam enquanto nós ficamos tão doentes.

Esta foi uma mensagem poderosa para partilhar com o mundo. O meu espírito guardião disse-me que, se os vírus e as bactérias têm mais paixão pela vida do que nós, prosperam!

Quando olhamos nos olhos dos outros, vemos a luz da paixão através da população global em geral? Ou vemos vazio nos olhos? Não vejo a maioria das pessoas, no mundo moderno, a terem uma paixão ardente pela vida. O que vejo é muita apatia, vazio e falta de esperança.

Como podemos sobreviver nestes tempos em que estamos sem o fogo do espírito e a paixão pela vida? É uma questão para ponderar e encontrar algumas respostas, para que possamos mudar a realidade em que estamos agora a viver e levantar-nos para fazer novas escolhas que trarão saúde em todos os níveis de vida.

Este mês irei orientar uma viagem xamânica para dar as boas-vindas a um Novo Ano, onde possamos fazer novas escolhas que mudem o caminho que estamos a trilhar.

Para os que não podem juntar-se a nós na viagem, é possível fazer o trabalho sozinho. Quais são as coisas simples que podem fazer que trarão paixão e significado de volta às vossas vidas? Certifiquem-se de não trazerem algo muito grandioso ou vão acabar por procrastinar, pois não criaram uma ponte de onde estão agora para a criação de uma vida cheia de ligações espirituais e paixão.

Espero que possam ouvir o que partilhei. Irei falar mais sobre o estudo de caso que mencionei anteriormente.

Podem ouvir aqui a gravação desta conversa no Shamans Are Gardeners of Energy: https://youtu.be/VWwK9Gm0UyQ

A lua cheia é a 17 de janeiro. A cura espiritual acontece pela nossa presença e pela forma como o nosso campo de energia é preenchido com luz, amor, fogo espiritual e paixão. Com a vossa prática de transfiguração este mês, por favor, façam qualquer preparação necessária para que os vossos olhos se iluminem com a paixão da vida e do vosso espírito e se tornem a luz das estrelas, do sol ou da lua. E deixem essa luz irradiar de uma forma que oriente toda a vida através da escuridão que estamos a experienciar agora.

Se estão à procura de formas de se colocarem ao serviço, esta é uma ótima prática para se fazer. A transformação é bem mais fácil do que as formas complicadas que encontramos para criar mudanças profundas.

Se forem novos leitores da Notícias da Transmutação, leiam “Creating A Human Web of Light” na página inicial do site, para obterem mais instruções para a cerimónia da Lua Cheia.

Quero desejar a todos o melhor para 2022. Invoco o fogo espiritual deste círculo para ajudar todos a esperar as grandes mudanças e ensinamentos que este novo ano trará! Desejo-vos, assim como às vossas famílias, muita saúde e paz durante estes tempos de dissolução e de “remembramento”.

Anúncios:

Devido à Covid-19 e a todas as incógnitas, estou à espera para ver quando poderei orientar um workshop presencial. Continuem a acompanhar as divulgações que enviarei por e-mail mal tenha novidades.

Tenho ensinado no Zoom desde 2015. E não é uma plataforma que me permite ir fundo o suficiente no meu trabalho. Portanto, estou a escrever um novo livro e a fazer viagens xamânicas para ver de que forma o meu espírito deseja continuar a partilhar o trabalho espiritual que nos pode levar, profundamente, a uma nova dimensão de vida.

Entretanto, tenho a minha incrível lista de professores que aprenderam comigo e que estão a ensinar muito através do Zoom e pessoalmente. Por favor, vejam os workshops que têm disponíveis: www.shamanicteachers.com.

Adoro trabalhar com a Renee Baribeau e fazer nosso podcast The Shamans Cave. Muitos de vocês acompanham e dão um bom feedback.

Peço-vos o favor de subscreverem o canal. O You Tube irá apoiar-nos mais se tivermos mais assinantes.

Tenho vindo a escrever a Notícias de Transmutação ao longo dos últimos 20 anos e nunca falhei um mês. Temos cerca de 13 tradutores voluntários que espalham a informação por pessoas que não falam inglês. Há muito trabalho envolvido todos os meses. Não imaginam o amor que derramei em cada newsletter e quanto vos amo.

Se quiserem fazer um ato simples para apoiar o meu trabalho, basta subscreverem a ShamansTV.com. De outra forma, não irão receber nenhuma notificação ou comunicação.

Os autores best-sellers Marci Shimoff, Dra. Sue Morter e Lisa Garr estão a distribuir um e-book gratuito “The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life”, por um curto período de tempo, para vos ajudar a iniciar 2022 da melhor e mais milagrosa forma possível.

Este e-book é de leitura obrigatória se desejam saber como:

 • Libertar a velha energia que vos mantém presos ao passado
 • Substituir os sentimentos de carência ou de falta de dignidade por amor próprio, profundo e duradouro
 • Mudar a mentalidade de auto-sabotagem de esperar sempre o pior
 •  Identificar as pessoas das vossas vidas que podem estar a interferir no vosso desejo de milagres
 •  E muito mais

Se estão prontos para que 2022 seja o ano em que receberão mais milagres em TODAS as áreas das vossas vidas, incluindo amor, saúde, dinheiro, felicidade, paixão e propósito e sucesso, não percam esta oportunidade de aprender com três mulheres dinâmicas que inspiraram e transformaram, com os seus ensinamentos, a vida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.

Entrem aqui para receber o vosso e-book e entrarem na Zona de Milagre: https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

Tradução: Sofia Frazoa
Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved

Transmutation News – January 2022 – Russian

Transmutation News Январь 2022 г.


Мы объединяемся в священный круг, чтобы встретить Новый год, полный новых выборов, которые мы все должны сделать.

Для многих из нас сейчас жизнь кажется такой нереальной. Время как будто перестало быть  линейным. Но мы все-таки используем определенные маркеры для ощущения времени, чтобы помочь нам иметь основу, давая нам ощущение того, что жизнь продолжается посреди циклов растворения и циклов возрождения.

Многие люди испытывают облегчение, когда встречают Новый год. Просто потому, что празднование этого события помогает нам забыть о прошлом и дает нам ощущение чего-то нового, что мы можем с нетерпением ждать. И нас вдохновляет вновь обретенное чувство надежды, даже если многие из нас потеряли очень много во время пережитых потрясений, и они приведут к другому образу жизни, который мы еще не можем себе представить.

Я могу практически скопировать любую колонку Transmutation News из тех, которые пишу накануне Нового года. Фактически, я публично заявила на саммите, что пишу эту колонку более 20 лет, и, по сути, если вы прочитаете тысячи страниц, которые я написала, вы заметите, что я просто повторяю одни и те же уроки и практики. Поскольку с тех пор, как я начала вести «Transmutation News», наш мир перенес одну травму за другой: болезни, разделения, войны и жестокости по отношению к другим и природе, которые выходят за рамки наших самых смелых мечтаний.

Это происходило и в древних цивилизациях, которые были столь же развиты в технологическом отношении, как и мы. А потом были цивилизации, которые овладели эзотерическими и экстрасенсорными способностями, чтобы создавать необыкновенные священные структуры и магические образы жизни.

Но что-то разрушило эти цивилизации. На моих семинарах, когда мы побывали в некоторых из этих древних цивилизаций, мы спрашивали, что их разрушило, и ответ всегда был один и тот же – жадность, эго, жажда власти, разделение.

На протяжении многих лет я писала об Анасази, которые, как мне кажется, переместились в другое измерение, поскольку все они исчезли одновременно. Глядя на артефакты, найденные в земле, кажется, что все они одновременно исчезли во время обеда. Эти прекрасные существа жили в 700–1200 годах нашей эры в Нью-Мексико, Колорадо, Аризоне и Юте. По информации, которую я получала в моих путешествиях в течение более чем 30 лет, они перешли в другое измерение и живут мирной жизнью.

Мы снова стоим перед выбором. Много лет назад были распространены теории о том, что Земля однажды пережила ядерную войну.

Будем ли мы продолжать делать разрушительный жизненный выбор? Похоже, мы разделились по этому поводу. Но есть большое число духовных практиков, как и все вы, читающие эту колонку, которые работают над выбором любви, света, мира, доброты и уважения ко всем существам в сети жизни. Мы вместе проводим ритуалы и продолжаем делать небольшие шаги из тьмы к свету.

Каждый Новый год люди с нетерпением ждут предсказаний на год. Либо они ищут надежду или вдохновение, либо хотят знать, к чему им придется готовиться, если времена станут более трудными.

Каждый год я пишу, что Исида рекомендует не читать прогнозы и научиться оставаться в настоящем. Настоящее создает будущее. И если вы слишком сосредоточены на том, что произойдет дальше, вы не создаете новую мечту для Земли.

Для себя я хочу поделиться парой тем, на которых стоит сосредоточиться в этом году. И эти темы возрождают нашу духовную силу и страсть к жизни.

Когда мы идем через Темную Ночь Души, величайший инструмент, который у нас есть, – это руководство нашим духовным светом. И я продолжаю делиться все тем же советом: единственный выход – пройти через это. Сила нашего внутреннего духовного огня имеет силу держать нас в движении, чтобы мы, в конце концов, находили путь к свету.

Моя мать Ли Ингерман была моим образцом для подражания в том, на что способна духовная сила. Я наблюдала, как она страдает на протяжении всей своей жизни, но она никогда не позволяла своему духовному огню погаснуть, и это заставляло ее двигаться и жить почти до 99 лет.

В 94 года она заболела септической инфекцией. Однажды врачи в больнице сказали мне, что она не доживет до ночи. Так что я просидела с ней всю ночь. Посреди ночи, когда у нее были галлюцинации, я сказала ей, что она может уйти. И она села так прямо в постели и, ударив кулаками о кровать, громко закричала: «Я еще не готова покинуть эту жизнь!» И она этого не сделала. Но сразу после того, как она вышла из больницы, она сломала одно бедро, а ее духовная сила и страсть к жизни снова помогли ей пережить это событие.

Я наблюдала, как ее духовная сила и страсть к жизни помогали ей жить и жить хорошей жизнью до 99 лет. Она очень любила жизнь! Когда она умерла, ее мозг был даже в лучшем состоянии, чем мой. Мне всегда казалось, что у нее есть суперсила, поскольку она питалась шоколадом, печеньем и кока-колой.

Мы не можем отрицать силу духовной силы и страсти к жизни и всему тому, что поможет нам пройти через нее.

Мы должны набраться смелости, чтобы глубоко погрузиться в наш внутренний мир, найти свой духовный огонь и поддерживать его гореть в этом году, чтобы ваш свет мог нести и вести вас к свету, в какое бы измерение жизни этот дух ни приводил вас.

Во второй книге «Добро пожаловать домой» я поделилась своим самым ярким примером работы с молодой женщиной, умирающей от ВИЧ, по возвращению души. Этот пример увлекателен и слишком длинный, чтобы повторять его здесь. Но я поделюсь посланием моего духа-хранителя, который работает со мной в практиках исцеления.

Из-за того, что моя клиентка уже много лет болеет, мой дух-хранитель сказал, что причиной ее болезни была апатия. И что лекарством была страсть к жизни. Он сказал, что ее урок в этой жизни заключался в том, что происходит, когда вирусы и бактерии испытывают большую страсть к жизни, чем мы. Они процветают, пока мы так болеем.

Это было мощное послание, которым можно было поделиться со всем миром. Ибо мой дух-хранитель сказал, что если у вирусов и бактерий больше страсти, чем у нас, они процветают!

Когда вы смотрите в глаза другим, видите ли вы свет страсти, пронизывающий все население планеты? Или вы видите пустоту в их глазах? Я не вижу, чтобы у большинства людей в современном мире была горячая страсть к жизни. Я вижу много апатии, пустоты и безнадежности.

Как мы выживем в эти времена, в которых находимся, без огня духа и страсти к жизни? Это вопрос, над которым нужно хорошо подумать, и найти какие-то ответы, чтобы вы могли с их помощью изменить реальность, в которой живете прямо сейчас, и вырасти до осуществления новых выборов, которые принесут здоровье на все уровни вашей жизни.

В этом месяце я проведу путешествие, чтобы встретить Новый год, где мы сможем сделать новый выбор, который изменит путь, по которому мы сейчас идем.

Те из вас, кто не может присоединиться к нам в путешествии, могут выполнить эту работу самостоятельно. Какие простые вещи вы можете сделать, чтобы вернуть в вашу жизнь страсть и смысл? Убедитесь, что вы не слишком грандиозны в том, что вы придумываете, иначе вы в конечном итоге будете откладывать все на потом, поскольку вы не создали мост от того места, где вы сейчас находитесь, к созданию жизни, наполненной духовным пылом и страстью.

Я надеюсь, что вы послушаете то, чем я хочу поделиться, и я подробнее расскажу о тематическом исследовании, о котором упоминала выше.

Чтобы прослушать запись этого выступления на тему «Шаманы – садовники энергии», нажмите https://youtu.be/VWwK9Gm0UyQ

17 января – полнолуние. Духовное исцеление на самом деле происходит благодаря нашему присутствию и тому, как наше энергетическое поле наполняется светом, любовью, духовным огнем и страстью. Выполняя свою практику трансфигурации в этом месяце, сделайте, пожалуйста, любую необходимую подготовку, чтобы ваши глаза загорелись страстью жизни и вашего духа. И стать светом звезд, Солнца или Луны. И пусть этот свет излучается так, чтобы вести всю жизнь сквозь тьму, которую мы переживаем прямо сейчас. Если вы ищете способы быть на службе, что ж, это отличная практика. Преобразование на самом деле проще, чем сложные способы, на которые мы обычно смотрим, чтобы создать глубокие изменения.

Если вы новый читатель «Transmutation News», прочтите, пожалуйста, «Создание Человеческой Сети Света» на главной странице, чтобы получить инструкции для нашей церемонии полнолуния.

Я хочу пожелать всем самого наилучшего в Новом году. И я призываю духовный огонь этого круга помочь всем нам в ожидании великих перемен и учений, которые принесет этот Новый год! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и мира в это время растворения и вспоминания.

Объявления:

Из-за Covid и прочих неопределенностей я все еще жду, чтобы запланировать проведение оффлайн семинара. Следите за объявлениями, и, конечно же, я отправлю электронное письмо, если что-то изменится.

Я преподаю на платформе Zoom с 2015 года. Но это просто не та платформа, которая позволила бы мне углубиться в мою работу. Итак, я продолжаю писать новую книгу и путешествовать, чтобы увидеть, как мои духи хотят продолжать проводить духовную работу, которая может провести нас глубоко в новое измерение жизни.

А пока у меня есть невероятный список учителей, которых я обучала, которые много преподают и с помощью Zoom, и лично. Пожалуйста, ознакомьтесь с семинарами, которые проводят столько много выдающихся учителей на сайте www.shamanicteachers.com . И на этом сайте вы также увидите практикующих, которых я сама обучала, от которых вы можете получать работу по исцелению, чтобы укрепить свою духовную силу.

Мне нравится работать с Рене Барибо и делать наш подкаст «Пещера шаманов». Многие из вас слушают его и оставляют очень  хорошие отзывы.

Но обратите внимание, у меня есть одна просьба об одолжении. You Tube предоставит Рене и мне больше помощи в создании нашего подкаста, если у нас будет больше подписчиков.

Я пишу «Transmutation News» более 20 лет и не пропустила ни одного месяца. У нас есть около 13 переводчиков-добровольцев, которые переводят информационный бюллетень тем, кто не говорит по-английски.

Каждый месяц в «Transmutation News» вкладывается очень много работы. Вы не представляете, сколько любви я вложила в каждую колонку и как сильно я всех вас люблю.

Если вы хотите просто поддержать мою работу, пожалуйста, просто нажмите кнопку подписки на ShamansTV.com. Вы не получите никаких сообщений от Рене или меня, если не подпишетесь на наше расписание подкастов.

В любом случае с вами не свяжутся. Теперь вы просто подписчик, что ничего не значит, если вы не смотрите шоу.

Если вы чувствуете в глубине души, что хотите поблагодарить меня за мою работу, пожалуйста, просто нажмите кнопку подписки на ShamansTV.com.

Авторы бестселлеров Марси Шимофф, доктор Сью Мортер и Лиза Гарр раздают бесплатную электронную книгу «4 величайших ошибки, которые мешают вам жить чудесной жизнью» на очень короткое время, чтобы помочь вам начать 2022 год самым лучшим и чудесным образом наилучшим возможным способом.

Обязательно прочтите эту электронную книгу, если вы хотите знать, как…

 • Высвободите старую энергию, из-за которой вы застряли в прошлом.
 • Замените чувство неполноценности или неполноценности глубокой и прочной любовью к себе.
 • Избавьтесь от саботирующего мышления, когда вы все время ожидаете худшего.
 • Определите людей в своей жизни, которые могут мешать вашему стремлению к чудесам.
 • И многое другое

Если вы готовы к 2022 году, в котором вы получите больше чудес во ВСЕХ сферах вашей жизни, включая любовь, здоровье, деньги, счастье, страсть и цель, а также успех, не упустите возможность поучиться у этих трех динамичных женщин, которые своими учениями вдохновили и изменили жизни сотен тысяч людей по всему миру.

Пройдите по этой ссылке, чтобы получить свою электронную книгу и попасть в Зону чудес: https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

Copyright 2021 Сандра Ингерман. Все права защищены.

Transmutation News – January 2022

We join together as a sacred circle to welcome in a New Year filled with new choices that we all must make.

Life feels so surreal to many of us right now. Time does not feel like it is following a linear cycle. But we do use certain markers of time to help us ground, giving us a sense that life keeps moving on in the midst of dissolution and also rebirth cycles.

Many people feel relieved when a New Year is welcomed in. For just celebrating that event helps us put some of our past behind and gives us a sense of something new to look forward to, and we get inspired to regain a sense of hope even though many of us have lost so much during these times of such upheaval that will lead to a different way of life that we can’t quite imagine yet.

I can almost copy every column of the Transmutation News that I write to welcome in a New Year. In fact, I actually said publicly on a summit that I have been writing this column for over 20 years and basically if you read the thousands of pages I wrote, you will notice that I just keep repeating the same lessons and practices. For since I began writing the Transmutation News our world has suffered one trauma after another: sickness, division, war, and atrocities towards others and nature that are beyond our wildest dreams.

This happened in ancient civilizations too that were as advanced as us technologically. And then there were civilizations that had mastered the esoteric and psychic powers to create extraordinary sacred structures and magical ways of life.

Yet something took these civilizations down. In my workshops where we journeyed to some of these ancient civilizations, and we asked what destroyed them the answer was always the same – greed, ego, power over, division.

Over the years I have written about the Anasazi who I believe shifted into another dimension as they all disappeared simultaneously. Looking at artifacts from the land they seem to have all simultaneously disappeared during dinner. These beautiful beings lived 700-1200 AD in New Mexico, Colorado, Arizona, and Utah. From my journeys over 30 years, they transcended into a different dimension and are living a peaceful life.

We are once again at a choice point. There were theories that were shared many years ago that the Earth suffered a nuclear war once.

Will we keep making destructive life choices? We seem to be split on this issue. But there are so many spiritual practitioners, like all of you reading this column, that are working on choosing love, light, peace, kindness, and honor for all in the web of life. We perform our ceremonies together and keep taking small steps out of the darkness into the light.

Every New Year people get excited to read about the predictions of the year. Either they are looking for some hope or inspiration or want to know what they will have to prepare for if times get more challenging.

Each year I write that Isis recommends that we don’t read predictions and that we learn how to stay in the present. For the present creates the future. And if you are too focused on what will happen next, you are not creating a new dream for the Earth.

For myself I wish to share a couple of themes to focus on for the year. And these themes are reigniting our spiritual strength and passion for life.

When we are walking through the Dark Night of the Soul the greatest tool we have is being guided by our spiritual light. And as I keep sharing the only way out is through. The power of our inner spiritual fire has the strength to keep us walking so we eventually find our way into the light.

My mother Lee Ingerman was my role model on what spiritual strength can do. I watched her suffer throughout her life, but she never let her spiritual fire go out, and it kept her moving and living to almost 99.

When she was 94 she became ill with a septic infection. One day the doctors at the hospital told me she would not live through the night. So I sat with her all night. In the middle of the night when she was hallucinating, I told her it was okay for her to go. And she sat up so straight in bed and with her fists striking the bed she yelled out loud “I am not ready to leave this life yet!” And she didn’t. But right after she came out of the hospital, she broke one of her hips, and her spiritual strength and her passion for life got her through this event again.

I watched how her spiritual strength and passion for life kept her alive and living a good life until 99. She loved life! When she died her brain was better than mine. I always felt like she had super power as she lived on chocolate, cookies, and Coca Cola.

We cannot deny the power of spiritual strength and passion for life and all that will help carry us through.

We must find the courage to dig deep into our own inner landscape and find your spiritual fire and keep it ignited this year so that your light can carry and guide you into the light whatever dimension of life that spirit brings you to.

In my second book Welcome Home I shared my most powerful soul retrieval case study of working with a young woman dying of HIV. The case study is fascinating and too long for me to repeat here. But I will share the message of my guardian spirit that works with me for healing.

Due to my client’s long history of many illnesses, my guardian spirit said that the cause of her illness was apathy. And that the cure was passion for life. He said her lesson in this lifetime was what occurs when viruses, bacteria have more passion for life than we do. They thrive while we get so ill.

This was a powerful message to share with the world. For my guardian spirit said if viruses and bacteria have more passion than life than we do they thrive!

When you look into the eyes of others do you see the light of passion through the general global population?  Or do you see the emptiness in their eyes? I don’t see most people in the modern world having burning passion for life. I see a lot of apathy, emptinesses, and hopelessness.

How do we survive the times we are in without the fire of spirit and passion for life? This is a question to ponder and to come up with some answers so you can change the reality you are living in right now and rise up to making new choices that will bring health on all levels into your life.

This month I will lead a journey to welcome in a New Year where we can make new choices that change the path we are now walking on.

For those of you who cannot join in with us on the journey you can do this work on your own. What are simple things you can do that will bring passion and meaning back into your life? Make sure you don’t get too grandiose in what you come up with or you will end up procrastinating as you did not create a bridge from where you are now to creating a life filled with spiritual fie and passion.

I hope you will listen to what I have to share, and I will talk more about the case study I mentioned above.

To listen to the recording of this talk on Shamans Are Gardeners of Energy, click on https://www.youtube.com/watch?v=VWwK9Gm0UyQ or click below.

January 17 is the full moon.  Spiritual healing actually happens by our presence and how our energy field is filled with light, love, spiritual fire, and passion. With your transfiguration practice for this month please do whatever preparation you need so that your eyes light up with the passion of life and of your spirit. And become the light of the stars, sun, or the moon. And let that light radiate in a way that guides all of life through the darkness we are experiencing right now. If you are looking for ways to be in service, well this is a great practice to do. Transformation` is actually easier than the complicated ways we tend to look at to create deep changes.

If you are a new reader of the Transmutation News, please read Creating A Human Web of Light on the homepage for the instructions for our full moon ceremony.

I want to wish everyone the best for the New Year. And I call in the spiritual fire of this circle to assist all of us in looking forward to the great changes and teachings that this New Year will bring! I wish you and your families good health and peace during these times of dissolution and rememberment.

Announcements:

Due to the Covid and all the unknowns I am waiting to make plans for when I can teach a physical workshop. Keep watching the announcements and of course I will send out an email if something changes.

I have been teaching on Zoom since 2015. And it is just not a platform that allows me to go deep enough with my work. So I am keeping to writing a new book and journeying to see how my spirits want to keep sharing the spiritual work that can take us deeply into a new dimension of life.

In the meantime, I have my incredible list of teachers I trained who are teaching a lot over Zoom for in person. Please take a look at the workshops being offered by so many brilliant teachers on www.shamanicteachers.com.  And on this site, you will also see the practitioners I trained that you can receive healing work from to strengthen your spiritual strength.

I love working with Renee Baribeau and doing our podcast The Shamans Cave. Many of you listen to it and give such good feedback.

But please note I have a favor to ask. You Tube will give Renee and I more help to do our podcast if we have more subscribers.

I have been writing the Transmutation News for over 20 years and have not missed a month. We have about 13 volunteer translators bringing the newsletter to non-English speakers.

So much work goes into the Transmutation News each month. You have no idea how much love I have poured into every column and how much I love all of you.

If you want to do a simple act to support my work, please just push the subscribe button on ShamansTV.com. You will not receive any communication from Renee or me unless you sign up for our schedule of podcasts.

You will not be contacted in anyway. You simply are now a subscriber which means nothing unless you watch the show.

If you feel in your heart you would like to thank me for my work, please just push the subscribe button on ShamansTV.com.

Bestselliing authors, Marci Shimoff, Dr. Sue Morter and Lisa Garr are giving away a free ebook “The 4 Biggest Mistakes that Keep You From Living a Miraculous Life” for a very short time to help you kick off 2022 in the best and most miraculous way possible.

This ebook is a must-read if you’d like to know how to…

 • Release old energy that’s keeping you stuck in the past
 • Replace feelings of lack or unworthiness with deep and lasting self-love
 • Turn around the self-sabotaging mindset of always expecting the worst
 • Identify the people in your life who might be interfering with your desire for miracles
 • Plus so much more

If you’re ready to have 2022 be the year you receive more miracles in EVERY area of your life including love, health, money, happiness, passion & purpose, and success don’t miss this opportunity to learn from these three dynamic women who have inspired and transformed the lives of hundreds of thousands of people all around the world with their teachings.

Click here to receive your ebook and get into the Miracle Zone: https://au384.isrefer.com/go/ebook/grace

 

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.