How to Work With the Power of Love

During my lectures on the Medicine for the Earth practices that I teach, I share a formula of elements that I have found are part of miraculous healings. The formula is: intention + union + love + harmony + concentration + focus + imagination. I give stories and examples of each of these elements and how they work together to create personal and global healing, as I share in my book Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins.

As I talk about love, I typically say I hope I do not have to explain love. It is love that heals, vs. methods or techniques. For truly the power of love to create healing and transformation is unlimited. Love creates miracles.

Now the question arises — do we really understand love? I think we all have a basic understanding of love, and I think one reason we were born into this world is to learn about love. All living beings want to be loved and want to share love. But as an egoic being who perceives itself as separate from the divine source, can we truly experience the true nature of universal love?

When the spiritual masters of past and present times have performed miraculous healings, they have all been in a state of oneness where true love flows through from the power of the universe. Universal love is not a concept that can be understood or rationalized. Universal love is a formless energy that has no bounds.

When we look at the process of creation, we can experience how much love went into our creation. The creator created us from universal love.

If we really experienced true unconditional love of source and allowed that to flow through us, would we be seeing the illnesses and challenges we are facing today? And if love does heal, how do we move our rational mind out of the way and surrender to this pure power? This love is in our cellular memory as we were created from unconditional love. Universal and unconditional love transcends and is beyond our egoic understanding.

What would happen if we ask the universe, God, the goddess, the divine, to help us? What would happen if we say, “Thank you for helping me open to your love”? What would happen if we stop trying to understand how to get to a luminous state of being and just open and give thanks for the experience of love?

If you feel like you have been trying too hard to reach a luminous spiritual state it might be time to simply open and surrender to the creative force of the universe to experience the power of true unconditional love. And only in the experience can we be a channel for that love to flow through us to heal.

As we approach the spring equinox, we tend to think of new growth bursting forth. We all know how love feeds the new growth, flowers, plants, blossoms, vegetables, etc. We all have witnessed the difference of a garden tended with love. Do we try to give love to a garden? Or is this just a state of being?

Do we try and give love to a baby? Do we try and give love to a family member or a life partner? Or with true love do we just enter into a state of being?

I am raising all these questions, as it seems like we are experiencing a quickening on the planet. And the time is now to experience that true power of love flowing through us. Yet it is a state that cannot be learned by following a rational path of “education.” We need the divine to help us to experience the strength and beauty of this power.

Start to decree everyday, “I give thanks to the divine force, the creative force of the universe, source to help me to open to the experience of love that went into my creation.” Keep this up every day. As we open together as a global community, love can once again flow through each and every one of us, creating healing and transformation.

Go outside and feel your connection with the earth. Feel the energy of love for life evolving from a mental concept to a true energy that feeds you, all of the life and the earth and the elements. Write the word “LOVE” in the ground. Share your love with the earth.

On the spring equinox, wake up in the morning look at yourself in the mirror and reflect on the shine in your eyes and the brightness that you are radiating. Even if you do not perceive yourself as bright, acknowledge that you are. Our perception creates our reality. When you feed your light, your light shines through you.

Take some deep breaths and experience love for yourself and life. When you can love yourself you can share love with others.

And with everyone you talk to during this day, comment on how their eyes are shining today or how bright and wonderful they look. Breathe through your heart and be a vessel of universal love. Watch what happens as you do this. I can guarantee you that you will start a chain reaction of bright smiles wherever you are willing to bring through love and acknowledge the light in all you meet.

How to Work With the Power of Love – Suomi (Finland)

Opettaessani Hoitoa Maalle –harjoitteita jaan kaavan elementeistä, joiden olen huomannut olevan osa ihmeellisiä parantumisia. Kaava on: intentio + yhteys + rakkaus + sopusointu + keskittyminen + tarkentaminen + mielikuvitus. Kerron tarinoita ja esimerkkejä kaikista näistä elementeistä ja siitä, kuinka ne toimivat yhdessä luoden henkilökohtaista ja maailmanlaajuista parantumista kirjassani Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins.

Puhuessani rakkaudesta sanon tavallisesti toivovani, ettei minun tarvitse selittää rakkautta. Se on rakkaus, joka parantaa, eivät metodit taikka tekniikat. Rakkauden voima parantumisen ja muuttumisen luomiseksi on todellakin rajoittamaton. Rakkaus luo ihmeitä.

Tämä herättää kysymyksen – ymmärrämmekö me todella rakkautta? Uskon, että meillä kaikilla on peruskäsitys rakkaudesta ja että yksi syistä, miksi synnyimme tähän maailmaan on oppia rakkaudesta. Kaikki elävät olennot haluavat tulla rakastetuiksi ja rakastaa. Mutta egollisina olentoina, jotka havainnoivat itsensä erillisinä ylimaallisesta lähteestä, voimmeko me todella kokea universaalin rakkauden todellisen luonteen?

Kun menneiden ja nykyisten aikojen hengelliset johtajat ovat suorittaneet ihmeparantamisia, he ovat olleet yhteyden tilassa, jossa todellinen rakkaus virtaa lävitse lähteenään universumin voima. Universaali rakkaus on käsite, jota ei voi ymmärtää taikka järkeistää. Universaali rakkaus on muodoton energia, jolla ei ole rajoja.

Tutkiessamme luomisen prosessia voimme kokea, kuinka paljon rakkautta meni meidän luomiseemme. Luoja loi meidät universaalista rakkaudesta.

Jos me todella kokisimme lähteen todellisen ehdottoman rakkauden ja sallisimme sen virrata lävitsemme, näkisimmekö edelleen niitä sairauksia ja haasteita, joita kohtaamme tänään? Ja jos rakkaus parantaa, kuinka siirrämme rationaalisen mielemme pois tieltä ja antaudumme tälle aidolle voimalle? Tämä rakkaus on meidän solumuistissamme, koska meidät luotiin ehdottomasta rakkaudesta. Universaali ja ehdoton rakkaus ylittää rajat ja on egomme ymmärtämisen toisella puolen.

Mitä tapahtuisi, jos pyytäisimme universumia, jumalaa, jumalatarta, ylimaallista, auttamaan meitä? Mitä tapahtuisi, jos sanoisimme ”kiitos, kun autat minua avautumaan rakkaudellesi”? Mitä tapahtuisi, jos lopettaisimme yrittämästä ymmärtää kuinka päästä sädehtivään olemisentilaan ja vain avautuisimme ja kiittäisimme rakkauden kokemuksesta?

Jos sinusta tuntuu, että olet yrittänyt liikaa saavuttaa sädehtivän hengellisen tilan, voi olla että on aika yksinkertaisesti avautua ja antautua universumin luovalle voimalle kokeaksesi todellisen ehdottoman rakkauden voiman. Vain kokemisen kautta voimme olla kanava, jotta tuo rakkaus pääsee virtaamaan lävitsemme parantaakseen.

Lähestyessämme kevättasauksen päivää, meillä on tapana ajatella uuden kasvamisen alkamista. Tiedämme kaikki, kuinka rakkaus ravitsee uutta kasvua, kukkia, kasveja, kukintoja, vihanneksia jne. Olemme kaikki todistaneet, mitä rakkaudella hoitaminen tekee puutarhalle. Koetammeko me antaa rakkautta puutarhalle? Vai onko kyseessä vain olotila?

Koetammeko me rakastaa vauvaa? Koetammeko me rakastaa perheenjäsentä tai elinkumppania? Vai siirrymmekö vain olemisen tilaan todellisen rakkauden kanssa?

Esitän kaikki nämä kysymykset, kun tuntuu, että olemme kokemassa planeetallamme asioiden nopeutumista. Nyt on aika kokea todellisen rakkauden virta kulkemassa meidän kaikkien lävitse. Se on kuitenkin tila, jota ei voi oppia järjellisellä ”oppimisen” polulla. Tarvitsemme ylimaallista apua kokeaksemme tämän voiman vahvuus ja kauneus.

Aloita jokainen päivä julistamalla: “Annan kiitokseni ylimaalliselle voimalle, universumin luovalle voimalle, lähteelle, joka auttaa minua kokemaan rakkaus, joka meni minun luomiseeni.” Jatka tätä jokainen päivä. Avautuessamme maailmanlaajuisena yhteisönä, rakkaus voi jälleen virrata jokaisen lävitse, luoden parantumista ja muuntautumista.

Mene ulos ja tunne yhteytesi maahan. Tunne elämää kohtaa olevan rakkauden energian muuntuvan älyllisestä käsitteestä todelliseksi energiaksi, joka ruokkii sinua, kaikkea elämää, maata ja elementtejä. Kirjota sana ”RAKKAUS” maahan. Jaa rakkautesi maan kanssa.

Kevätpäiväntasauksena herää aamulla, katso itseäsi peiliin ja katso silmiesi loistetta ja lähettämääsi säteilyä. Vaikket näkisikään itseäsi kirkkaana, tiedosta, että olet kirkas. Havaintomme luovat todellisuuttamme. Ruokkiessasi valoasi se paistaa lävitsesi.

Hengitä syvään ja koe rakkautta itseäsi ja elämää kohtaan. Kun voit rakastaa itseäsi, voit jakaa rakkautta myös muille.

Puhuessasi ihmisten kanssa päivän aikana, kommentoi, kuinka heidän silmänsä loistavat tänään ja kuinka kirkkailta ja ihanilta he näyttävät. Hengitä sydämesi lävitse ja ole universaalin rakkauden astia. Katso, mitä tapahtuu toimiessasi näin. Voin vakuuttaa sinulle, että aloitat kirkkaiden hymyjen ketjureaktion aina kun olet halukas lähettämään rakkautta ja tiedostamaan kohtaamasi valon.

 

How to Deal With Grief

When we try to stop grief we try to stop growth. And when we look to nature, life that does not continue to grow, dies. The state of grief, no matter how bad it feels, is so filled with life. Grief helps to create more space inside of us that allows life force to flow through.

I was watching the news recently and heard an interesting story. There is a movement in the medical profession to label grief as a diagnosis of illness. Prozac, an antidepressant, would be prescribed for people dealing with grief.

Every change in life is some form of death which leads to an ending that can create a state of grief for us as something familiar dies. We might change jobs, move, get divorced, experience a change in how we feel as we age, a life threatening illness or the death of a loved one.

Death is not an end, rather it is a new beginning. And the experience of grief is important for our growth and evolution. Grief helps us to develop a deep inner well that we can expand from.

I oftentimes hear people talk about how we are in a time of “expansion,” and I picture a mental process of energy expanding out of someone’s head. But true expansion comes from deep within. We develop a depth within when we allow ourselves to grieve.

In my own life I have realized that when I feel that my heart is breaking, my heart is actually expanding. The expansion created helps me to be a greater vessel to bring through love. And love is the greatest healing force. There is nothing like grief that can assist us in opening to a greater state of love.

When our heart expands we can feel more compassion for the suffering of others. And with compassion we can hold the space for others to heal.

When we try to stop grief we try to stop growth. And when we look to nature, life that does not continue to grow, dies. The state of grief, no matter how bad it feels, is so filled with life. Grief helps to create more space inside of us that allows life force to flow through.

Grief creates a fertile state where new relationships, new opportunities can be created from.

The issue to look at is how we can support ourselves while we are grieving. I think it is not beneficial to repress grief altogether.

First, we must acknowledge the feelings we are having. When we acknowledge any kind of feelings of sadness and emotional pain, this creates energetic movement that leads to transformation. When we repress a feeling it continues to build inside of us. Even if we find some way to repress our feelings, the energy of the feeling will create stress within us. It is important to express the full range of our emotions.

We might have to return to our jobs and our daily routines, but it is important to create time for ourselves to grieve. Consider joining a local group that helps people who are in a process of grief. Create some alone time during the day where you can be with yourself.

Alert co-workers and friends to your loss and let them know your feelings and that you might find yourself crying. The best way to heal is to express the energy until it doesn’t exist anymore. Trying to repress showing your emotions for public appearance just delays healing.

For many people, it is important to have a loving community who can just be there to listen. In our culture, many of us want to fix those we love when they are in need. With grief there is nothing to fix, and in reality there is no way to take grief away from someone else. Just being present, listening and being a loving support helps tremendously.

It is important not to pity someone in a state of grief. Energetically, pity is a heavy energy to burden. Imagine thousands of people pitying you if you are in a state of grief. Do you want to experience that kind of energy being sent to you?

Find ways to pamper yourself. You might want to relax in a bath. Water is such a healing element. You can release your pain into the water and ask the water to transmute your pain to loving energy.

You might want to either physically lie on the earth or imagine yourself lying on the earth. Let your pain drain out into the earth. Give thanks to mother earth for taking your pain and composting it into fertile organic matter that will create new growth. Reflect on how the earth takes the leaves that have died and fallen to the ground in autumn and uses it as compost to create rich and fertile soil.

You can also write down feelings you wish to let go of and burn them in fire. In indigenous cultures, fire is seen to be the element of transmutation and transformation.

You can go outside and allow the wind to carry away your feelings of pain while you stay open to loving messages that you hear from the breezes.

Always give thanks to the element you are working with. This is a way to honor the elements which give us life. Also always ask that the energy you are releasing be transformed into love and light. In this way, what you send into the world creates healing for all of life.

Most of all give yourself time to grieve. There is no timeframe when you “should” feel better. As you allow yourself to fully embrace your feelings time itself will bring you to a place of regeneration. Everything in life changes. And this includes your grief.

How to Deal With Grief – Turkish

Kederle Nasıl Başa Çıkmalı

Geçenlerde haberleri seyrederken ilginç bir hikayeye rastladım. I was watching the news recently and heard an interesting story. Tıpta kederi bir hastalık tanısı olarak etiketleme hareketi var. Kederli insanlara, bir antidepresan olan Prozac reçete edilecekmiş.

Yaşamdaki her değişim, bir bitişe yönelen ve tanıdık birşeyin ölümüyle keder hali yaratabilecek, bir ölüm biçimidir. İşimizi değiştirebilir, boşanabilir, yaşlandıkça nasıl hissettiğimiz ile ilgili değişim yaşayabilir, yaşamımızı tehdit eden bir hastalık geçirebilir veya sevdiğimiz birinin ölümünü deneyimleyebiliriz.

Ölüm bir son değil aksine yeni bir başlangıçtır. Ve keder deneyimi büyümemiz ve evrimimiz açısından önemlidir. Keder, içinden genişleyebileceğimiz derin bir içsel kuyu geliştirmemize yardımcı olur.

Sıkça insanların nasıl bir “genişleme” çağında olduğumuz hakkında konuştuklarını duyuyorum ve birinin başından dışarı doğru genişleyen zihinsel bir enerji prosesi gözümde canlanıyor. Fakat gerçek genişleme içimizin derinliklerinden gelir. Kendimize kederli olma, yas tutma iznini verdiğimizde, içimizde derinlik geliştiririz.

Kendi yaşamımda farkettim ki kalbim kırılırken aslında genişliyor. Yaratılmış olan bu genişleme, sevgiyi iletmek için daha büyük bir araç haline gelmeme yardımcı oluyor. Ve sevgi en büyük şifalandırıcı güçtür. Daha büyük bir sevgi haline açılmamızda bize yardımcı olan, keder gibi başka birşey daha yoktur.

Kalbimiz genişlediğinde acı çeken diğerleri için daha fazla şefkat hissedebiliriz. Ve bu şefkatle diğerlerinin şifalanması için gerekli alanı yaratırız.

Kederi durdurmaya çalıştığımızda büyümeyi de durdururuz. Ve doğaya baktığımızda, büyümeye devam etmeyen yaşamın öldüğünü görürüz. Keder hali, her ne kadar kötü hissetseniz de, yaşamla doludur. Keder içimizde daha fazla yaşamın akışını sağlayan bir alan yaratmamıza yardımcı olur.

Keder, yeni ilişkilerin, yeni fırsatların yaratılabileceği verimli bir hal yaratır.

Üzerinde durulması gereken konu kederli olduğumuzda kendimizi nasıl destekleyeceğimizdir. Kederi tümüyle bastırmanın yararlı olmadığını düşünüyorum.

İlk olarak, sahip olduğumuz duyguları kabul etmeliyiz. Herhangi bir çeşit üzüntü ve duygusal acıyı kabul ettiğimizde, bu bizi değişime doğru götüren enerjetik bir hareket yaratır. Bir duyguyu bastırdığımızda içimizde büyümeye devam eder. Duygularımızı bastırmanın bir yolunu bulsak bile, duygunun enerjisi içimizde gerilim yaratacaktır. Yaşadığımız tüm duyguları ifade etmemiz önemlidir.

İşlerimize ve günlük rutinlerimize dönmemiz gerekebilir ama yas tutmak için kendimize zaman yaratmamız önemlidir. Yas sürecinde olanlara yardımcı olan bir gruba katılmayı düşünebilirsiniz. Gün içinde kendinizle başbaşa kalabileceğiniz zaman yaratın.

İş arkadaşlarınızı ve arkadaşlarınızı kaybınızdan haberdar edin, duygularınızı anlatın ve kendinizi ağlarken bulabileceğinizi söyleyin. Şifalanmanın en iyi yolu, artık kalmayıncaya kadar enerjiyi ifade etmektir. Toplum içinde iyiymiş izlenimi vermek için duygularınızı bastırmak yalnızca şifalanmayı erteler.

Birçok insan için, yalnızca onları dinleyecek sevgi dolu bir topluluğun olması önemlidir. Kültürümüzde çoğumuz, sevdiklerimizi ihtiyaçları olduğunda düzeltmek istiyoruz. Kederde düzeltilecek hiçbir şey yoktur ve gerçekte diğer bir insanın kederini yoketmenin bir yolu da yoktur. Yalnızca orada olmak, dinlemek ve sevgi dolu şekilde desteklemek çok büyük yardım sağlar.

Yas tutan birine acımamak önemlidir. Enerjetik olarak acıma, taşınması ağır bir enerji yüküdür. Kederli olduğunuz esnada binlerce insann size acıdığını hayal edin. Size gönderilen böyle bir enerjiyi deneyimlemek ister misiniz?

Kendinizi şımartmanın yollarını bulun. Banyo yaparak rahatlamak isteyebilirsiniz. Su son derece şifalandırıcı bir elementtir. Acınızı suya bırakabilir ve sudan acınızı sevgi enerjisine dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

Toprağın üzerine uzanabilir veya bunu yaptığınızı hayal edebilirsiniz. Acınızın toprağa süzülmesine izin verin. Acınızı aldığı ve yeni ürünlerin büyümesi için verimli organik maddeye dönüştürdüğü için Toprak Ana’ya teşekkür edin. Yeryüzünün sonbaharda ölüp yere düşen yaprakları alarak zengin ve verimli toprak yaratmak için gübre olarak nasıl kullandığını düşünün.

Bırakmayı dilediğiniz duygularınızı bir kağıda yazarak ateşte yakabilirsiniz. Yerli kültürlerinde ateş değişim ve dönüşüm elementi olarak görülür.

Dışarı çıkabilir ve rüzgarın acılı duygularınızı alıp götürmesine izin verirken esintilerin getirdiği sevgi dolu mesajlara kendinizi açabilirsiniz.

Çalıştığınız elementlere daima şükranlarınızı sunun. Bu, bize yaşam veren elementleri onurlandırmanın bir yoludur. Aynı zamanda, bıraktığınız enerjinin daima sevgi ve ışığa dönüşmesini isteyin. Böylece dünyaya göndermiş olduğunuz şey tüm yaşam için şifa yaratır.

En önemlisi, kendinize yas tutmak için zaman verin. Kendinizi daha iyi hissetmeniz “gereken” bir zaman çerçevesi yok. Duygularınızı gerçekten kucaklamanıza izin verdiğinizde, zaman sizi kendiliğinden yenilenme noktasına getirecek. Yaşamda herşey değişir. Ve kederiniz de buna dahildir.

How to Use the Power of Words as Blessings

The teaching that our words can either bless or curse is thousands of years old. This teaching is part of all spiritual traditions. Through our thoughts and words we can bless ourselves and others.

In our culture we tend to use a lot of words and we are entrained with different idiomatic phrases that we grew up with or heard through songs, the news, TV shows, etc. We don’t always reflect on the impact that these words and phrases have.

When you begin to embrace the teaching that words can be used as a blessing or a curse it is important to stop and take time to reflect on sayings, phrases and words that you use throughout the day.

As I continue to work with this teaching, I find my listening skills becoming more acute and feeling a need to slow down and carefully consider the words I am using.

I was watching a special on TV one night where an actor was being acknowledged. I loved a phrase that he used and found his words going deep within myself. As he was growing up and watching other actors he began to see that “the great ones were lit from within.” And this actor’s words really hit a chord in me about the power of people who are “lit from within.”

I encourage you during this month to listen to phrases and words that seem to strike a chord in you. Try and bring more awareness and listen to the words that come out of your mouth. Notice if the words and phrases you use come from a true place of blessing within. Or do you speak phrases and words that come from habit and don’t truly reflect what you would you like to communicate and create for yourself and others.

I know so many people who are afraid to tell friends or loved ones about a new idea they have or a new project they are thinking about undertaking. For often when we share something that is considered “edgy” by others their immediate response is, “You are crazy” or “That will never work.” When we respond in this way we usually really don’t consider the excitement of the other person in following their passion. And we end up taking power from their dream instead of feeding the energy with adding our support and enthusiasm. Often people feel “shot down” by other’s responses and this can end up cursing those we love and want to support.

As we maneuver through these changing times people need to be inspired. You want to be able bless yourself with self-talk that embrace an energy of encouragement and inspiration. And you want to inspire others and be in support as your loved ones tap into their own creative potential.

Part of finding new solutions and ways of operating in the world has to do with truly looking at how we communicate. And the truth of the matter is that people in the modern world use too many words and also speak faster than they think. The result of this is creating energies that we didn’t intentionally want to manifest for ourselves, friends, loved ones and in the world.

This month, slow down and listen to your words and the words of others. Reflect on words and phrases you want to begin to delete from your thinking and your vocabulary. Reflect on phrases that will lead to your desired outcome.

We use the term “train of thought” on a regular basis. Take a minute to reflect on what this term even means. We must watch the track our thoughts and words are running on and learn to change the track by creating new tracks. With all building projects it takes a lot of energy to break new ground. But the rewards are great in learning how to focus your thoughts toward your desired outcomes. And this goes back to the words you use in your own thinking process as well as the words you state out loud.

I think one reason I like Celtic prayers and decrees, as I wrote about in How to Thrive in Changing Times, is that the statements made empower us and fill us with hope and the feeling that we are unlimited in what we can create.

How to Use the Power of Words as Blessings – Turkish

Sözcüklerin Gücünü Kutsama Olarak Nasıl Kullanmalı

Sözcüklerimizin kutsayabileceği ya da lanetleyebileceği öğretisi binlerce yıldan beri vardır. Bu öğreti tüm spiritüel geneleklerin bir parçasıdır. Düşüncelerimiz ve sözcüklerimizle kendimizi ve diğerlerini kutsayabiliriz.

Kültürümüzde çok fazla sözcük kullanmaya eğilimliyiz ve büyürken öğrendiğimiz veya şarkılarda, haberlerde, televizyon programlarında vb. duyduğumuz ifade tarzlarıyla sürükleniyoruz. Bu sözcüklerin ve ifadelerin etkisi hakkında her zaman derinlikli düşünmüyoruz.

Sözcüklerin kutsamak veya lanetlemek için kullanılabileceği öğretisini benimsemeye başladığınız zaman durup, gün içinde kullandığınız deyişler, ifadeler ve sözcükler hakkında derinliğine düşünmek için zaman ayırmak önemlidir.

Bu öğretiyle çalışmayı sürdürürken dinleme becerilerimin daha keskin hale gelmeye başladığını ve yavaşlayıp kullandığım sözcükleri dikkatlice seçme ihtiyacı hissettiğimi gördüm.

Bir gece bir aktörün tanıtıldığı bir televizyon programı seyrediyordum. Kullandığı bir cümleyi çok sevdim ve sözcüklerinin içimin derinliklerine işlediğini hissettim. Büyüdüğü sırada diğer aktörleri izlerken “büyük aktörlerin içsel ışıkla parladığını” görmeye başlamıştı. Ve bu aktörün sözleri “içsel ışıkla parlayan” olan insanların gücü hakkında heyecanlandırdı.

Bu ay boyunca üzerinizde etki yapan sözcük ve ifadeleri dinlemenizi öneriyorum. Ağzınızdan çıkan sözcükleri dinleyin ve daha fazla farkındalık getirmeye çalışın. Kullandığınız sözcük ve ifadelerin içinizdeki gerçek bir kutsama yerinden gelip gelmediğini farkedin. Yoksa iletmek istediklerinizi ve kendiniz ve diğerleri için yaratmak istediklerinizi gerçekten yansıtmayan, alışkanlıktan gelen sözcük ve ifadeleri mi kullanıyorsunuz.

Dostları veya sevdiklerine yeni bir fikirleri veya başlamayı istedikleri yeni bir projeyi söylemekten korkan pek çok kişi tanıyorum. Zira diğerlerinin “uçta” kabul ettiği birşeyi paylaştığımızda ilk tepkileri genellikle “Sen delisin” veya “Bu asla olmaz” şeklinde oluyor. Bu şekilde cevap verdiğimiz zaman diğer kişinin tutkusunu izlemedeki heyecanını genellikle dikkate almıyoruz. Ve desteğimiz ve şevkimizi ekleyerek enerjiyi besleyeceğimiz yerde, hayalinin gücünü ondan almış oluyoruz. İnsanlar genellikle diğerlerinin tepkisiyle “vurulmuş” hissediyorlar ve bu da sevdiğimiz ve desteklemek istediğimiz insanları lanetlememizle sonuçlanabiliyor.

Bu değişen zamanlarda manevra yaptığımız sırada, insanların ilhama ihtiyaçları var. Cesaret ve ilham enerjisini kucaklayan içsel konuşmayla kendi kendinizi kutsayabilmek istersiniz. Ve diğerlerine de ilham vermek ve sevdikleriniz kendi yaratıcı potansiyelleri ile bağlantıya geçtiklerinde onlara destek olmak istersiniz.

Dünyada iş görmek için yollar ve yeni çözümler bulmanın bir parçası da nasıl iletişim kurduğumuza gerçekten bakmaktır. Ve işin gerçeği, modern dünyada insanlar çok fazla sözcük kullanırlar ve düşündüklerinden daha hızlı konuşurlar. Bunun sonucu kendimiz, dostlarımız, sevdiklerimiz ve dünya üzerinde gerçekleşmesine niyetlenmediğimiz enerjileri yaratmaktır.

Bu ay, yavaşlayın ve hem kendinizin hem de diğerlerinin sözcüklerini dinleyin. Düşüncenizden ve dağarcığınızdan silmek istediğiniz sözcükler ve ifadeler hakkında derinlemesine düşünün. Sizi ulaşmayı istediğiniz sonuca götürecek ifadeler hakkında derinlemesine düşünün.

Sıklıkla “düşünce dizisi” terimini kullanırız. Bir dakika durun ve bu terimin ne anlama geldiğini bir düşünün. Düşüncelerimiz ve sözcüklerimizin dizilimlerini görmeli ve bu dizilimleri yenilerini yaratarak değiştirmeyi öğrenmeliyiz. Tüm yapım projelerinde olduğu gibi yeni bir şeyi ortaya çıkarmak çok fazla enerji gerektirir. Fakat düşüncelerinizi arzuladığınız sonuçlara odaklamayı öğrenmenin ödülleri büyüktür. Ve bu da hem kendi düşünce sürecinizde hem de sesli ifadenizde kullandığınız sözcüklere dayanır.

Değişen Zamanlarda Nasıl Büyümeli kitabımda da yazdığım gibi, Kelt dualarını ve dileklerini sevmemin bir nedeninin, kullanılan ifadelerin bizi güçlendirmesi ve bizleri umut ve yaratabileceklerimizin sınırsız olduğu hissiyle doldurması olduğunu düşünüyorum.

Buna dair bazı örnekler şöyle olabilir:

Güneşin gücü sana içindeki yaratıcı ışığı anımsatsın.
Gece göğünün güzelliği seni hayranlıkla doldursun.
Derin durgun sular seni huzurla doldursun.
Rüzgarın esintileri sana sevinç mesajları getirsin.
Yeni projelerine başlarken seni kutsuyorum.
Küresel çemberimizde gezegen ve tüm yaşam adına birlikte sevgi ve destek içinde çalışan hepimize hayırduaları.
Yüksek bilinci kucaklayan yeni bir dünya yaratmaktan bahsederken aslında yeni bir yapı projesine bakmaktayız. Yeni birşeyi ortaya çıkarmak için enerji katmamız gerekir. Ve bu da somut olan düşünce ve sözcüklerin oluşturduğu güçlü temellerle desteklenmiş vizyonları yaratmakla başlar.

 

How to Find Inner Freedom – Turkish

İçsel Özgürlüğü Nasıl Bulmalı

Tüm insanların çeşitli temel gereksinimleri vardır. Hepimiz sevildiğimizi hissetmeye gereksinim duyarız. Sevilme arzusu yaşamımızın her alanındaki davranışımızları yönlendirebilir.

İnsanların elde etmek için çabaladığı diğer bir gereksinim ise özgürlüktür. Bir düzeyde çeşitli acı verici bilinç hallerinden özgürleşmeye çalışırız. Korkudan özgürleşmek ister ve güvende hissetmek için birçok strateji geliştiririz. Bunun aldatıcı tarafı ise kendini kutsallıktan ayrı olarak hisseden tarafımızın asla güvende hissedemeyecek olmasıdır. Ve güvenlik sağlamayı amaçlayan tüm yollar genellikle daha fazla acı ve keder yaratır.

Yeryüzü için Şifa kitabımda Naziler tarafından işkence görürken yaralarını iyileştirmeyi başaran Jack Schwarz hakkında yazmıştım. Onu incitmenin hiçbir yolu kalmayacak şekilde evrenle birlik haline ulaşmayı başarmıştı. Jack Schwarz bu haldeyken korkuyu hisseden egosal bir halde olamazdı. Böyle bir mucizevi eylemin gerçekleşmesi için tam bir birlik hali gerekiyordu.

Spiritüel bir yolda olan çoğumuz tanrısal ve ayrılık halleri arasında gidip geliyoruz. Zihnimiz devreye girip bize nelerden korkmamız gerektiğini söylüyor. Sonra ruhumuz, ki tanrısaldır, gelip korkunun bir yanılsama olduğunu çünkü ruh olarak incitilemeyeceğimizi veya ölemeyeceğimizi söylüyor. İkisi arasında dalgalanıyoruz. Gerçek özgürlüğe bu dalgalanmadan serbest kalabildiğimizde kavuşuruz. Bizim için anahtar, birlik halini derinliğine deneyimleyebileceğimiz ve devam ettirmek için tutku hissedebildiğimiz spiritüel uygulamaları seçmektir. Bu elbette devam eden bir süreçtir.

Anahtar dengeyi bulmaktır çünkü ayrılık halini deneyimleyen egolara sahibiz. Yine de ruhsal ışığımızı ve birliğimizi deneyimledikçe herşey mümkün.

Özgürlüğe giden yolculuğumuza devam etmek için egosal arzularımızı içimizdeki ilahi olana teslim etmeliyiz. “Yolculuğumuza devam etmek” sözlerini kullanıyorum zira farkında olsak da olmasak da bu yolculuktayız. Spiritüel bir yolda yürümek özgürlüğe doğru yürümektir. Gerçek özgürlük içimizde yaşar.

Ruhumuzun yolculuğunun bizim için neler hazırladığını her zaman bilmeyiz. Fakat kaderlerimizi kontrol etmeye çalışırken keşfedemediğimiz birçok fırsat mevcut. Kaderimizi ilahi ışığımıza teslim etmek bizi her düzeyde gerçek sevinç, refah ve sağlık yaratacak şeyleri gerçekleştirmeye götürür.

Hepimiz bir inisiyasyondan geçiyoruz. Gezegen bir inisiyasyondan geçiyor ve kendimizi bütünden ayıramayız. İnisiyasyon bizi geçmişten alarak yaşamımızda daha önce deneyimlemediğimiz yeni bir yere getiren bir deneyimdir.

İnisiyasyonlar bizden yeni düşünme biçimleri keşfetmemizi ve daha önce denememiş olduğumuz seçimleri yapmamızı talep eder. Geçmişte kullandıklarımız artık işe yaramayacaktır.

Yıllardır dinsel, ruhsal veya ticari kuruluşların ellerindeki ve üzerimizde olan gücü sürdürmede zorlanmaya başladığını seyrediyoruz. Kurumlar bizlere yaşamlarımızı nasıl yaşamamız ve sorunları nasıl çözmemiz gerektiğine dair “el kitapları” verir.

Günümüzde kurumların bu kadar zorlanmalarının bir nedeni yaşamda nasıl işlem yapılacağını anlatan “el kitaplarının” miadını doldurmuş olmasıdır. Gerçek “el kitapları” ve “kullanma kılavuzları” indirilmiş olarak içimizde.

Spiritüel yolların amacı bizi kendi tanrısallığımızla ve yaratıcı dehamızla bağlantıya geçirmektir. Hepimiz aynı yaratıcı potansiyele sahibiz. Yalnızca bazı insanların cevaplara sahip olduğunu düşünmek bizi sağlıklı bir gezegen yaratmaya götürmez. Elbette ki kendimize özgü yeteneklerimizi ifade ederken çeşitli düzeylerde çeşitli cevaplar üretiriz. Bir elmasın değişik yüzlerinin biraraya gelerek parlak ışıklar saçması gibi hepimiz tanrısallığın çeşitli özelliklerini gösteriyoruz.

Kaderlerimizi içimizdeki tanrısallığa teslim etmeye başladığımızda yaşamımızda yeni bir yol oluşturmaya başlarız. Dünyaya getirdiğimiz kendimize özgü olan gerçek armağanlarımızı, yeteneklerimizi ve güçlerimizi gerçekten onurlandırdığımız zaman küresel topluluğumuza da güç katmış oluruz. Spiritüel araçlarımızla çalışmaya devam ettiğimiz sürece daha fazla özgürlük hissine doğru ilerleriz.

Şu anda bize gereken şey kendiliğenlik ile hareket etmeye başlamaktır. Yaşamın bize getirdiklerini izlersek, enerjinin yaşamlarımızda ouşturdukları beklenmediktir. Ego beklenmeyenden korkar. Beklenmeyenin enerjisini kendiliğindenlik ve merakla karşılayan ise ruhumuzdur.

Bu ay sizden yaratıcının veya evrenin yaratıcı güçlerinin sahip olduğu niteliklerden sizde olmasını istediklerinizi listelemenizi isteyeceğim. En az bir nitelik seçerek bunu yaşamınızda ve dünyada ortaya koymanın çeşitli yollarını bulun.

Kendi problem çözme yolunuzu ortaya koyun. Eğer danışanlarınız varsa, içinize dönün ve daha önce denememiş olduğunuz bir çalışma yolu sorun. Kendi yaşamınızda bir güçlükle karşı karşıyaysanız, içinize dönün ve yaşamın size büyüme fırsatı olarak sunduğu bu güçlükle başetmenin tamamen yeni bir yolunu sorun.

Eski “yaşam el kitaplarını” ve “kullanma kılavuzlarını” atın. Onlar sizi şu anda bulunduğunuz yere getiren sağlam temeller sağladılar ve son derece yararlı oldular. Yeni talimatlar için içinize doğru uzanın. Size gösterilenle huşu içinde kalacaksınız. Yeni gördüğünüz, egosal zihninizin asla üretemeyeceği yeni bir yaşam, sevinç ver düzeyde sağlık ve bereketin sözünü taşıyor.

How to Find Inner Freedom

All human beings have a variety of core needs. We all need to feel loved. The desire for love can drive our behavior in all areas of our lives.

Another basic need humans strive toward is freedom. On one level we seek the freedom from different emotional painful states of consciousness. We look for freedom from fear, and we create many strategies to feel safe. The tricky side of this is that the part of us that experiences ourselves as separate from the divine will never feel safe. And all means to find safety usually create more pain and suffering.

In Medicine for the Earth I wrote about Jack Schwarz, who was able to heal his wounds while being tortured by the Nazis. He was able to achieve a state of oneness with the universe in which there was no way to hurt him. While Jack Schwarz was in this state he could not be in an egoic state feeling fear. The state of oneness had to be complete for such a miraculous act to occur.

For many of us on a spiritual path we go back and forth between separate states of consciousness and divine states. The mind comes in and tells us what we should fear. Then our spirit, which is divine, comes in and says fear is an illusion for as a spirit we cannot die or be hurt. We waver back and forth. True freedom comes when we can be released from this wavering back and forth. One key is for us to choose spiritual practices that we feel passionate about committing to that will lead us to a deeper state of experiencing a state of oneness. This of course is a work in progress.

The key is finding balance, for we do have egos that experience ourselves as separate. And yet as we experience our spiritual light and oneness all things are possible.

To continue our journey toward freedom, we must keep surrendering our egoic desires to the divine within. I use the words “to continue our journey” for we have been on this journey whether we have been conscious of it or not. Walking on a spiritual path means walking toward freedom. True freedom lives within.

We don’t always know what our soul’s journey has in store for us. But there are so many opportunities we are not exploring as we try to control our destiny. To surrender our destiny to our divine light brings us to truly manifesting what will create true joy, wealth and health on all levels.

We are all going through an initiation. The planet is going through an initiation and we cannot separate ourselves from the whole. An initiation is an experience that takes us from the past and brings us to a new place in life that we have never experienced before.

Initiations demand us to discover new ways of thinking and making new choices that we have never tried before. What we have used in the past will no longer work.

For years we have been watching organizations, whether they are business, religious or spiritual, starting to be challenged in maintaining power and their hold over us. Organizations give us “manuals” of how to live our lives and also how to solve different problems.

One reason organizations are so challenged today is because the “manuals” for how to operate in life are outdated. We have the download of the true “manual” and “operating instructions” inside of us.

The goal of spiritual paths is to bring us in touch with our own divinity and creative genius. All of us have the same creative potential. To believe that only some people have the answers will not move us into creating a healthy planet. Of course we all bring through different answers on different levels as we all express our unique gifts and talents. We all bring through aspects of divinity like a diamond has different facets that come together to shine brilliant and dazzling light.

When we begin to surrender our destiny to the divine within we begin to manifest a new path in our lives. When we truly honor the unique gifts, talents and strengths that we came into the world with we truly add strength to our global community. As we continue forward on working with spiritual tools we move toward a greater sense of freedom.

What is needed right now is for us to start to act with spontaneity. For if we watch what life is bringing to us the energy that is manifesting in our lives is unexpected. The ego fears the unexpected. It is our spirit that meets the energy of the unexpected with a sense of wonder and spontaneity.

Here are a couple of ways to work as we begin to welcome in the new year. This month I would like to ask you to list qualities of the creator or creative forces of the universe you would like to emulate. Pick at least one quality and to find different ways to manifest this quality into your life and into the world.

Come up with your own unique way of problem-solving. If you work with clients, go within and ask for a way of working that you have never tried before. If you are dealing with a challenge in your own life, go within and ask for a completely new way to meet the challenge that life has brought to you as an opportunity for growth.

Throw away “old life manuals” and “operating instructions.” They have been incredibly useful and have provided you with a solid foundation that has brought you to where you are right now. Reach within for new instructions. You will be in complete awe of what you are shown. The new that is revealed to you holds the promise of new life, joy, wealth and health beyond anything your egoic mind can come up with.

How to Create A Prayer Tree in Your Local Community

On Dec. 22 we celebrate the winter solstice. And as we all know, this marks the Christmas holiday season which in many places around the world has become more of a commercial holiday than a spiritual one.

During this time of great change on the planet, people yearn for a deeper way to work spiritually and to celebrate holidays. People yearn for deeper and more authentic ways to connect with each other. During the holiday season many people feel empty and some people get depressed.

I would like to suggest a way that you can work in your community to create a deeper experience and a beautiful way to connect with others during this solstice and holiday season.

Many people during this time of year buy Christmas trees. During our solstice celebration this year, I would suggest a new way to bring in this holiday season.

In my book “How to Thrive in Changing Times,” I wrote about the tradition of creating a prayer tree that comes out of Siberia.

In indigenous cultures it is believed that everything that is alive has a spirit and we live in partnership with the spirit that lives in all things. For it is believed that all of life is connected to a web of life. And together with all of life we live in a place of cooperation and partnership. It is important to honor and respect all of life that is connected to this amazing web.

In Siberia, trees are seen as seen as sacred as they bridge the heaven and the earth. There is a wonderful shamanic tradition in Siberia of creating a prayer tree.

Traditional food and drink offerings are left by the tree. The shaman in the community chants and gives thanks to the helping spirits for carrying the prayers of the people up to the universe so that the dreams manifest back on earth.

People tie ribbons loosely on the branches of the tree. As the tree will continue to grow it is important not to choke the branch with a ribbon that is tied on too tight.

The ribbons tied on the tree are empowered by individuals in the community with personal prayers as well as prayers for loved ones, families and for the community itself.

One year while I was teaching in Scotland, I visited a forest in the Trossachs called “The Fairy Forest.” People from all over the world had come to the forest to leave letters, drawings, pictures, gifts and prayers for personal and planetary healing. These were left on the ground by a tree or tied on to the branches of the trees in this forest. It was an extraordinary sight to see a whole glen of trees filled with colored ribbons, photos, gifts and a variety of beautiful objects filled with love and hope.

In celebrating the solstice this year you might want to consider creating a prayer tree in your community. Start by giving thanks to the tree in a way that calls to your heart. Intention is the key. Bless this tree with the love in your heart as this living being works in partnership to carry prayers to the creative forces of the universe.

Loosely wrap different colored ribbons that contain prayers for yourself, your loved ones, your community and the planet. Invite others in your community to do the same. This way of working brings people in your community together and this in itself creates healing for all of life.

If you cannot use a tree in nature to create a prayer tree you can buy a Christmas tree and instead of placing ornaments on it invite your community to place ribbons, letters, drawings, etc. that include prayers.

You can also suggest that people make their own prayers objects through some kind of craft such as knitting, crocheting, carving, etc. If appropriate you can even create a prayer tree in your work place. This is a great way to bring co-workers together to support the prayers of each other.

Use your imagination. Remember the key is the intention and the love that put you into creating this ceremony.

The time of solstice is a powerful time for reflection. This is also a wonderful time to remember what you are grateful for and bless others and all of life itself.

When we can experience our gratefulness for life we transform our perspective about what is happening in our own lives and on the planet. For when we feel grateful we can experience the beauty instead of the pain. We want to acknowledge those who are suffering and feel compassion. At the same time it is important to experience the beauty and the gifts that life brings for us. This is an ancient teaching that has been passed down through many cultures and many generations.

Let us together hold a positive vision for the planet. Let us embrace ourselves, our loved ones, and all of life with love.

Love heals!

How to Unblock Your Creative Potential

I have really enjoyed writing the last few monthly blogs. I have written about healing toxic thoughts, being harmonious in changing times, creating a new vision for the planet, and cultivating our inner-garden.

The wealth of information I have shared with you has been passed down from spiritual traditions for thousands of years. And if you really practice what I have written you will create a richer and healthier life for yourself and the planet.

And at the same time there is some work that you might need to do to really be able to engage in your creativity. For the success of using the practices I have written about is dependent on how much you trust your own creative potential.

Many of us grew up with family members, teachers and other authority figures telling us that there are a limited number of people on the planet who are creative geniuses. And many of us were told that list of creative people does not include us. We were taught to fit into society, not to stand out, not to shine our light too brightly in the world. And by conforming and making ourselves “smaller” than we really are we would get by in life.

Following this advice has led to a great deal of depression and hopelessness. For we were all born to shine our light as brightly as the stars in the night sky. Our destiny is to be creative just like the creator who created us. When we do not let our creativity flow our energy becomes blocked leading to a variety of emotional and physical issues.

It is time for each of us to truly follow our soul’s journey and to step into our inherent creative potential. This might mean focusing on creating a better life for yourself. Some of you might be called to be in service during this great time of change.

You must explore your inner-garden, your inner-landscape to see what core attitudes and beliefs you are holding that prevent you from tapping into your creative power. At a very young age you had seeds planted in your subconscious that has been sabotaging your ability to create what you desire in this lifetime. These seeds have grown into strong plants and every time you try to make positive changes you hear an inner-voice that tells you all the reasons you are not capable of creating something new. Also there might be a voice that tells you that you do not deserve the best that life has to offer.

The first step is to put on some relaxing and expansive music. Find a comfortable place to lie down or sit. You want to be able to take at least 15-20 minutes without being disturbed.

As you listen to the music take some really deep breaths and start to repeat the question, “What are my core attitudes and beliefs that prevent me from fully tapping into my creative potential?” Keep taking some really deep breaths and imagine yourself sinking deep within. Allow your own subconscious to reveal the answer to the question.

Another way that you can get the answer to this question is by using automatic writing. With this method you would write the question on a piece of paper. Close your eyes and just let your hand start writing. With this process your own subconscious will reveal what you need to know. You can also put on some music to facilitate the process.

You can also take a walk in nature while holding this question. As you walk and wander through the beauty of nature, let your mind go and notice what your inner-knowing reveals to you.

Once you have the answer to your question you want to start to work with releasing this belief or attitude that sabotages your creativity.

You can make an object that is imbued with this belief and burn it or you can even bury it in the earth. Of course please use environmentally friendly things from nature that you can burn or bury.

You can use water to wash away your blocking belief. Or you can build a small boat from objects in nature and let your boat set sail in a body of water.

You can blow bubbles while focusing on what you want to release and let the wind carry it away.

Whatever method you choose please make sure you set an intention to transform the energy of this blocking belief or attitude into light so that you are not dumping negativity into the earth, water, and air you are working with.

I wrote a deeper explanation of this work and more suggestions of practices to work with in Awakening to the Spirit World: The Shamanic Path of Direct Revelation and also in How to Thrive in Changing Times.

During this time of fall it is time to release all that no longer serves you so that your inner-landscape supports new growth. It is your birthright to create a good life. Use this time of fall to free yourself of blocking energy so that you can unlock your creative potential.